حمایت ومقاومت

حمایت

حمایت ها نقاطی هستند که سهم نسبت به آن واکنش نشان داده و شاهد توقف ریزش و شروع صعود خواهیم بود.

مقاومت

نقاطی هستند که سهم توانایی رشد بیشتر از آن را نداشته و شاهد ریزش از آن نقطه خواهیم بود.

بنابراین معامله عاقلانه به گونه ای است که خریدها در سطوح حمایتی و انتهای ریزش ها صورت گیرد و فروش ها در سطوح مقاومتی جایی که احتمال صعودِ بیشتر کمرنگ می شود انجام گیرد.
لازم به توضیح است هنگامی که مقاومتی رو به بالا شکسته می شود و روی آن تثبیت می شود پتانسیل سهم برای رشد، بیشتر می شود و سطح مقاومتی هم اکنون نقش حمایتی برای سهم ایفا می کند.
برعکس هنگامی که حمایتی رو به پایین می شکند سهم مستعد ریزش بیشتر است و اصطلاحاً سطح حمایتی به مقاومت جدید تبدیل می شود. دلیل این تبدیل ها، تغییر سهامداران است چون اکثر ترکیب سهامداران در همین سطوح تغییر می کند.

 

 

ﭼﻨﺪ ﻧکﺘﻪ :

1. ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ﺁن ﺳﻄﺢ ﻣﻮردحمایت یا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺭار ﻣﯽ ﮔﻴﺭد ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و هر ﭼﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺭ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺁن ﺳﻄﺢ هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺭ اﺳﺖ .

2.حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﻄﻮح حمﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، درصورتی شکستن یک سطح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ حمﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ حجم ﺑﺎﻻ ﺑﺸکﻨﺪ .

3. وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ  می ﺷکند ﺑﻪ اندازه ٣%(حداقل)  ﺑﺎﯾﺪ در ﺁن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺭان ﻣﯽ ﺷﻮد  2 روز ﮐﺎرﯼ وﮔﺭﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ندارد.