indicator

میانگین ها

تعریف اندیکاتور 

 

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهاي گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده هاي ورودي در اندیکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادي از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از اندیکاتورها

براي استفاده از اندیکاتورها در بازارهاي مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی میشود.

 1. اندیکاتورها در زمان هاي خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روي آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها براي تعیین هشدارهاي مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.
 1. پیش بینی :یکی از استفاده هاي اندیکاتورها براي پیش بینی قیمت ورودي مناسب است .

معمولا اندیکاتورهاي کمی هستند که براي پیش بینی قیمت ورودي و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گري باشند.

 1. تایید:از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود براي تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده هاي تکنیکی یا بنیادي جهت و قیمت ورودي مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور براي تایید گرفتن استفاده می کند.

اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته :

 1. Leading Indicators: اندیکاتورهاي پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت هشدار و پیش بینی را اعلام می کنند. اندیکاتورهاي پیشرو، اغلب موارد سیگنال هاي بیشتري نسبت به اندیکاتورهاي تاخیري ایجاد می کنند و به همین جهت احتمال خطا در آنها بیشتر است.
 2. Lagging Indicators:اندیکاتورهاي تاخیري معمولا با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار هشدار و پیش بینی لازم را ارائه می دهند. اندیکاتورهاي تاخیري با اینکه سیگنال هاي کمتري ایجاد می کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می دهند معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می شود. ایراد دیگر اندیکاتورهاي تاخیري سیگنال هاي اشتباه آنها در روندهاي رو به جلو است. این دسته از اندیکاتورها معمولا براي بازارها رونددار کاربرد دارند.

انواع اندیکاتورها

در تقسیم بندي ها اندیکاتورها به 4 خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندي می شوند که مهمترین این تقسیم بندي ها شامل:

Trend : ابزارهایی براي شناسایی روند

 1. : اسیلاتورها ابزارهایی براي تشخیص روند جاري و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دستهBanded وCentered  تقسیم بندي می شوند.
 2. Volumes :براي تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت هاي نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار تبادلات ارزي کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.
 3. Bill Williams :براي تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

   

Moving Average       اندیکاتور میانگین متحرك

 

اندیکاتوري است از نوع Lagging Indicators تاخیري و Trend روندي.میانگینی از قیمت هاست(اغلب قیمت بسته شدن)که در بازه زمانی خاصی محاسبه می گردد. عامل حساس در میانگین متحرك، تعداد دوره هاي زمانی است که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار  میگیرد.

با تجربه و با امتحان دوره هاي مختلف، می توان دوره اي را انتخاب نمود که سودآور باشد. کلید این کار یافتن میانگین متحرکی است که داراي سیگنال هاي درست و سودآور باشد.

انواع میانگین متحرك: 

 1. میانگین متحرك ساده simple: وزنی مساوي به قیمت هاي سري داده ها
 2. میانگین متحرك نمایی Exponential: براي داده هاي جدید وزن بیشتر
 3. میانگین متحرك وزنی Weighted: براي داده هاي جدید وزن

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

Exponential Moving Average Calculation

SMA: 10 period sum / 10

 Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

 EMA: {Close – EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day).

 نحوه تحلیل :هرگاه قیمت خط میانگین متحرك را از پایین قطع و به سمت قیمت هاي بالاتر ادامه مسیر دهد علامتی براي خرید و در صورتیکه از بالا قطع و به سمت قیمت پایین تر ادامه مسیر دهد علامتی براي فروش محسوب می گردد.

همچنین در انتخاب دوره زمانی براي میانگین متحرك باید به موارد زیر توجه کنید .

هر چقدر دوره زمانی طولانی تر انتخاب شود حساسیت میانگین متحرك نسبت به تغییرات قیمت کمتر می شود . تا آنجا که یک میانگین متحرك خیلی بزرگ کاملا از بازار عقب می افتد .

هر چقدر دوره زمانی کوتاه تر انتخاب شود سیگنال هاي اشتباه بیشتري به دلیل افزایش حساسیت میانگین متحرك دریافت می شود . به عنوان مثال یک میانگین متحرك کوتاه مدت بارها و بارها توسط قیمت شکسته می شود در حالی که روند حرکت موج تغییري نخواهد کرد.

از آنجا که میانگین متحرك یک شاخص روند محسوب می شود نباید از آن در محدوده هاي معاملاتی استفاده کرد .  محدوده هاي معاملاتی نواحی هستند که قیمت در این نواحی بین یک کف وسقف مستحکم در رفت وبر گشت است .

استثناء:در بازارهاي خنثی که سقف و کف مستحکمی در رفت و برگشت استفاده نشود.

بهترین حالت استفاده از میانگین متحرك در بازار هایی است که داراي روند هستند

   Moving Average Convergence Divergence:MACD

اندیکاتور میانگین متحرك همگرایی/واگرایی بوسیله گرالداپل معرفی شد.چیزي که باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها ست.برروي صفحه دو خط دیده می شود در حالیکه در حقیقت در محاسبات از سه خط استفاده میشود.

این شاخص که معمولا به صورت دوره هاي9و 12 و 26 روزه بررسی می شود.

اخطارهاي خرید و فروش واقعی در زمان تقاطع دو خط صادر می شود.

خرید:عبور رو به بالاي خط MACDسریعتر از خط کندتر اخطار خرید تلقی می شود.

فروش:عبور رو به پایین خط سریعتر از خط کندتر اخطار فروش محسوب میشود.

خط صفر: نقش اسیلاتور را دارد.زمانیکه این خطوط تا حد زیادي در بالاي خط صفر فاصله می گیرند شرایط خرید هیجانی و برعکس آن فروش هیجانی.

بهترین اخطار خرید زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند(فروش هیجانی)

زمانی که مانند مثال پایین، نماگر MACD در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت سهم (در این مثال به سمت پایین) باشیم. با توجه به این که میانگین متحرك 12 روزه در حال عبور از روي میانگین متحرك 24 روزه از قسمت پایین است، پیغام خرید ضعیفی در روزهاي آتی می تواند پیغامی از سوي این شرکت باشد.

گرچه بر اساس این اطلاعات نمی توان براي خرید یا فروش نتیجه گیري قطعی کرد، اما می توان اطلاعات خود را براي تعیین مسیر آتی سهم و در نتیجه احتمال موفقیت خود را افزایش داد. نوع استاندارد میانگین متحرك همگرا واگرا (9، 12،26) MACD است.

در یک نمودار MACD معمولاً سه عدد می بینید که براي تنظیمات آن استفاده شده اند.

 1. اولین عدد، دوره هاي زمانی است که میانگین متحرك سریعتر را محاسبه می کند.
 2. دومین عدد، دوره هاي زمانی است که میانگین متحرك کندتر را محاسبه می کند.
 3. و سومین عدد، تعداد میله هایی است که یک میانگین متحرك، بین میانگین متحرك سریعتر و کندتر محاسبه می کند.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرك نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرك نمایی است می باشد. اگر MACD (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .

همچنین خط سیگنال خطی است در نمودار MACD. اگر MACD بالاي خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش می باشد.این نمودار در واقع

تفاوت بین میانگین متحرك سریع و کند را رسم می کند. اگر به نمودار بالا نگاه کنید می بینید که هرچه میانگین ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگتر می شود. به این واگرایی می گویند. چرا که میانگین متحرك سریع از میانگین متحرك کند دور می شود.هر چقدر میانگین هاي متحرك به هم نزدیکتر شوند، نمودار کوچکتر می شود. به این همگرایی می گویند چرا که میانگین متحرك سریع به میانگین متحرك کند نزدیک می شود و بدین ترتیب منشأ نام واگرایی همگرایی میانگین متحرك مشخص می شود.