الگوهاي ادامه دهنده

الگوهاي ادامه دهنده 

تحلیل گران تکنیکی ، علاوه بر الگوهاي روندهاي معکوس اصلی ، الگوهاي ادامه دهنده را هم معرفی کرده اند. این الگوها باعث تقویت روندها می شوند و شکست مورد نیاز بازار در طی یک روند شدید را منعکس می کنند. از طریق این ساختارها ، بعضی از معامله گران می توانند کل ویا قسمتی از سود خود را برداشت کنند در صورتی که دیگران در درستی جهت روند شک دارند. به طور کلی این فعالیت ها ، باعث ایجاد تثبیت قیمت می شوند که گاهی به عنوان حرکات خنثی اتفاق می افتند ، اما معمولاً در جهت مخالف روند اصلی عمل می کنند. این دوره تثبیت کاملاً کوتاه هستند. شکست ها باید به طور طبیعی در جهت روند اصلی اتفاق بیفتد.

مهمترین الگوهاي ادامه دهنده عبارتند از:

پرچم

پرچم سه گوش

مثلث

سه گوش

مستطیل ادامه دهنده

                                            الگوي پرچم 

پرچم، یک الگوي روند ادامه دهندة معتبر است که نشانه هاي مهمی بدست می دهد: جهت و نرخ مورد نظر.این ساختار شامل یک دورة ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودي و یا نزولی است. شیب ثبات یا درخلاف جهت شیب روند اصلی است ، ویا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند(مثل یک متوازي الاضلاع) و یا به سمت هم مایل هستند که باعث می شوند الگو شبیه یک پرچم شود. روند اصلی ، میلۀ پرچم است. هنگامی که قیمت با شکست ثبات ، دوباره وارد روند شود ، هدف قیمت طول کلی میلۀ پرچم است که از سطح شکست نرخ اندازه گیري  می شود

الگوي پرچم از امتداد اتصال محدوده اي از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادي پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار به اندازه ابتداي روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوي پرچم پیش روي دارد

الگوي پرچم سه گوش

 

الگوي پرچم سه گوش مانند الگوي پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازي نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوي مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند.

الگوي مثلث 

الگوي مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده اي از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوي بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

الگوي مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده اي از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوي بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

                                           الگوي مثلث  متقارن

  (Symmetrical Triangles) 

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی براي این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودي و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت هاي قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روي داشته باشد.

                                          

الگوي مستطیل

 

الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازي-  افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد. براي حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازي درون الگو پیش روي نماید.

الگوهای کلاسیک (ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده و انواع آن

هنگامی که سهمی در روند خود حرکت می کند گاهی در میانه راه به استراحت نیاز دارد و به اصطلاح برای ادامه روند خود نفس می گیرد. این استراحت در بیشتر موارد در قالب الگوهایی انجام میگیرد که با شناسایی این الگوها می توانیم از ادامه روند قبلی مطمئن تر شویم.
انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
1ـ مثلث
2ـ پرچم
3ـ مستطیل
4ـ کنج
5ـ سر و شانه ادامه دهنده

1_مثلث ها

الگوی ادامه دهنده مثلث بر 4 نوع است: مثلث افزایشی، کاهشی، متقارن و پهن شونده

الف) الگوی مثلث افزایشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺻﻌﻮدﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ دره ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دو مثلث افزایشی در پارسان که هر دفعه باعث ادامه روند صعودی آن شده است.

مثلث افزایشی و ادامه روند صعودی در خکمک

مثلث افزایشی در لبوتان
تثبیت قیمت روی ضلع بالایی مثلث سیگنال خرید مطمئنی صادر خواهد کرد.

ب) الگوی مثلث کاهشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻧﺰول ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مثلث کاهشی در فولاد

مثلث کاهشی در کفرا

پ )  الگوی مثلث متقارن (symmetrical Triangle)

ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺮﮐﺎت ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﻘﺎرن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه دروﻧﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﯿﺶ روي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

د) الگوی مثلث پهن شونده(Expanding Triangle)

این الگو نسبت به الگوهای مثلث دیگر کمتر اتفاق می افتد.

مثلث پهن شونده در روند نزولی

 

2_پرچم ها

ﭘﺮﭼﻢ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮي روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪة ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺟﻬﺖ و ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورة ﺛﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﯿﺐ دار ﺻﻌﻮدي و ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ ﺛﺒﺎت ﯾﺎ در خلاف جهت شیب روند اصلی است وﯾﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازي ﻫﺴﺘﻨند (ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞهستند که باعث می شوند الگو شبیه یک ﭘﺮﭼﻢ شود. روﻧﺪ اﺻﻠﯽ، میله پرچم است.هنگامی که قیمت با شکست ثبات، دوﺑﺎره وارد روﻧﺪ ﺷﻮد ، ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ از اﻣﺘﺪاد اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺪوده اي از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻢ و ﺧﻼف ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط اﻟﮕﻮ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺘﺪاي روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺶ روي دارد.

دو نوع الگوی پرچم داریم: پرچم سه گوش(Pennant) و پرچم چهارگوش (Flag)

پرچم ها از نوع الگوهای ادامه دهنده هستند و در صورت تشکیل روند قبلی خود را شارپتر ادامه می دهند.

الف)پرچم سه گوش

اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﻮازي ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺐ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺘﻤﺎ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دو ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ، ﻫﺪف اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﺳﻮد دوم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ روي ﮐﻨﺪ.

ب) الگوی پرچم چهارگوش

3_الگوی مستطیل

این الگو از الگوهای ادامه دهنده می باشد اما اگر در جهت روند قبلی ضلع مستطیل را بشکند. بطور کلی ترید در داخل یک مستطیل توصیه نمی شود چون ریسک بالایی دارد و هر لحظه ممکن است یکی از اضلاع آن شکسته شود. بعنوان مثال در شکل زیر اگر سقف مستطیل شکسته شود سهم به روند صعودی قبلی خود ادامه می دهد اما اگر کف مستطیل شکسته شود آنگاه با یک الگوی سقف 2یا3 قلو طرف هستیم که از نوع الگوهای بازگشتی است.

4_الگوی کنج