الگوهاي برگشتی

زمانی نیز وجود دارد که بازار بصورت مستقیم یا خنثی حرکت می کند.این بخش از نمودارها یعنی بخشی که بازار راکد می باشد و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی انجام نمی دهد بخش مهمی از نمودارهاست.نکته بسیار مهم این است که تغییرات اصلی در روندها احتیاج به یک دوره انتقال دارندمطالعه این دوره هاي زمانی انتقال و پیش بینی آنها ما را به سمت مبحثی به نام الگوهاي قیمت هدایت می کنند.الگوهاي قیمت به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

 1. الگوهاي برگشتی قیمت

 2. الگوهاي ادامه دهنده

حجم معامله نقش بسیار مهمی را در تایید الگوها بازي می کند.

نکات اساسی مشترك در الگوهاي برگشتی

 

 1. لازمه شروع هر الگوي برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد.
 2. اولین اخطار براي ایجاد برگشت روند اکثراً زمانی ساطع می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود.
 3. بزرگ بودن الگو نشانه بزرگ بودن (ارتفاع و پهنا)تحرکات بعد از آن می باشد.
 4. الگوهاي سقف معمولا دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلندتري نسب به الگوهاي کف دارند.به همین دلیل است که خرید در کف به مراتب ساده تر از فروختن در سقف می باشد.
 5. کف ها معمولا تغییرات قیمت کمتري دارند و زمان بیشتري براي تشکیل شدن صرف می کنند
 6. حجم معمولا در نقاط سقف اهمیت فوق العاده اي دارند

الگوهاي برگشتی روند آرایش هاي برگشتی از تنوع زیادي برخوردارند. اما رایج ترین آنها عبارتند از :

 1. آرایش سروشانه
 2. آرایش سروشانه معکوس
 3. آرایش دو قله (سقف دو قلو)
 4. آرایش دو دوره (دو کف)
 5. آرایش سه قله (سقف سه قلو)
 6. آرایش سه دره (کف سه قلو)
 7. آرایش وي
 8. آرایش قوسی پایین و بالا الگوهاي ادامه روند 
 9. آرایش پرچم
 10. آرایشهاي مثلثی
 11. آرایش کنج
 12. آرایش مستطیل

 

الگوي برگشتی سر و شانه-        Head and Shoulder

 

الگوي سرو شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوي نموداري است . این الگو در انتهاي یک روند رخ می دهد و روند صعودي را به نزولی و روند نزولی را به صعودي تبدیل می کند.نمونه اي از الگوي سروشانه در نمودار نشان داده شده است.

همانطور که در نمودار می بینید اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودي به وجود می آید. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است.قیمتها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و به سمت بالا رفته است.این سطح در مرحله بعدي تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه B به سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد.پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودي شکسته و در شرایط عادي سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد.در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود.

الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد.موج اول و سوم که شانه ها را شکل می دهد , تقریبا بلندي یکسانی دارند.سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می گردد و بلند تر از شانه ها می باشد.در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.در آرایش سر و شانه معکوس این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می کنند

.

 

علائم ساخته شده توسط الگوي سر و شانه 

 

 1. خط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است.این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
 2. خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند.معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
 3. جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود.اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
 4. هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است(به صورت خط چین و فلش در نمودار بالا) .به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نماید.

بنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیرد

.

دوره زمانی در آرایش سر و شانه

 

چارچوب زمانی الگوي سرو شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد.هر چه زمان این الگو طولانی تر باشد این الگو دقیق تر است.اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت بدست نمی آید.موقعی که براي رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می شویم ، اجماع عمومی بر این است که طول مدت گسترش یافتن این الگو با دوه زمانی آن ارتباط خواهد داشت.بایستی تاکید کرد که اندازه گیري هدف از نقطه اي که خط گردن شکسته می شود بسیار مهم است.

بسیاري از الگوهاي سروشانه ظاهر متفاوتی با نمودار بالا دارند.حالت واقعی قیمت ها به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت.همین طور توجه داشته باشید خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.نمونه واقعی این الگو در بازار بورس اوراق بهادار در تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاري غدیر قابل مشاهده است

.

شناسایی آرایش سر و شانه 

 

 1. اندازه شانه ها بایستی تقریبا مساوي باشند و از این مهمتر شانه ها نبایستی فراتر از گردن باشند.
 2. لازم است نقاط خط حمایت همگی مماس با خط گردن باشند که اگر این شرط برقرار نباشد ، نمیتوان این آرایش را به الگوي سر و شانه نسبت داد.
 3. الگوي سر و شانه تنها در هنگامی که سه موج به صورت امواج برگشتی با سطح حمایت (خط گردن) برخورد نمایند و سپس آنرا قطع کنند کامل و تایید می شود.چنانچه قیمت نتواند خط گردن را قطع کند ، الگو اعتبار خود را از دست می دهد

نقطه نظرات داد و ستد 

 

اصولا معامله گران از انواع مختلف نمودارها براساس چارچوب زمانی متفاوت استفاده می کنند.لازم است تاکید کنیم که براي تایید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از گردن را بوجود آورند.پیشنهاد می شود که در این صورت از نمودار شمعی یا میله اي استفاده شود.

در آرایش سر و شانه بسیاري از معامله گران مترصد عبور قیمتها از خط گردن خواهند بود ، اما گزارشات قیمتی معمولا بسیار گسترده اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می کند ، و در این شرایط امکان دارد بازار خط گردن را آزمون کند.

در معدودي از بازارها که در آن معامله گران ریسک بالایی را می پذیرند خرید یا فروش قبل از تلاقی خط گردن با قیمت انجام می شود و در نتیجه اگر بازار در خط گردن نفوذ کند سود بسیار بالایی خواهند برد.اگر بازار نتواند از خط گردن عبور کند آنگاه باید هر چه زودتر از بازار خارج شویم تا از زیان بیشتر جلوگیر شود.اگر چه گردش پول بالا و نقدینگی پایین وضعیتی را به وجود می آورد که امکان انجام معامله را از معامله گران سلب می کند.الگوي سر و شانه همواره به صورت یک آرایش منظم و متقارن شکل نمیگیرد.

 

آرایش سر و شانه معکوس

 

آرایش سر و شانه معکوس یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است.به نمودار بالا توجه کنید.پیش از آنکه قیمتها از نقطه A عبور کند ، سطح حمایت در برابر قیمتها خود نمایی می کند.زمانی که این سطح شکسته شود ، آن خط به یک خط مقاومت مهم و قوي تبدیل می شود.اما در طول زمان قیمت دوباره به سوي خط مقاومت پرش می کند.سطح حمایت پیشین و سطح مقاومت جدید به عنوان خط گردن در اینجا مطرح می شود.قیمتها دوباره نقاط B و C به سوي خط گردن هجوم می آورند ، اما حرکت آنها با برخورد با این سطح متوقف می شود.در نتیجه با تلاش خریداران خط گردن شکسته شده و این بار قیمتها با حجم معاملات بالا از سطح مقاومت عبور می کند.پس از عبور قیمت از خط گردن ، اکنون این سطح نقش سطح حمایت را ایفا می کند.اگر خط حمایت در برابر فشار فروشندگی و آزمون بازار دوام آورد ، انتظار می رود که قیمتها در نهایت به نقطه D بالا بروند که هدف قیمتی آرایش سر و شانه به شما می آید.هدف قیمتی احتمالا با فاصله بین بالاي سر و خط گردن است و از نقطه شکسته شدن خط گردن در نقطه مقاومت محاسبه می شود.

 

(آرایش دو قلو (سقف دوقلو

 

 

الگوي سقف دوقلو نیز در انتهاي روند صعودي یا روند نزولی تشکیل می شود.دو قله آرایش برگشتی دیگري است که بسیار معمول و معتبر است.همانطور که نام این الگو به طور مختصر و واضح بیان می کند ؛ این آرایش از دو قله یا بلندي تشکیل شده است که احتمالا می تواند داراي بلندي برابري باشد.

در این آرایش خطی موازي رو به روي سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به عم وصل می کند

.این جهت شناسایی خط گردن در نظر گرفته می شود.

دوباره سعی می کنیم پدید آمدن این آرایش را مرور کنیم.پیش از آنکه قیمتها از نقطه A عبور کنند ، سطح حمایت در برابر قیمتها بوجود آمده و زمانی که این خط شکسته می شود به یک خط مقاومت مهم و قوي تبدیل خواهد شد.قیمتها در برخورد با نقطه B  به سطح حمایت برگشت می کنند.این سطح اکنون به عنوان خط گردن مطرح است.امید خریداران به برگشت قیمتها دوام زیادي پیدا نمی کند ، چرا که بار دیگر قیمتها در نقطه بوسیله عرضه هایی بازمی گردد.حرکت قیمتها طوري است که سطح حمایت شکسته می شود ، اما احتمال دارد با تلاش خریداران قیمت به سوي خط گردن متمایل شود.د  این حالت خط گردن توسط بازار آزموده شده و می تواند نقش بازدرانده از رشد را بازي کند.اگر خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت سقوط کند.هدف قیمتی احتمالا برابر فاصله بین بالاي قله ها و خط گردن است و از نقطه شکسته شدن خط روند یه سمت پایین محاسبه می شود

 

آرایش دو قله اطلاعاتی را در زمینه هاي زیر فراهم می کند:

 1. خط حمایت بین نقاط E ، C ، A ایجاد می شود.
 2. خط مقاومت بین نقاط D ، B ایجاد می شود
 3. جهت قیمتی : اگر خط گردن فشار خریداري را کمترل نماید ، آرایش اطلاعاتی راجع به جهت قیمتی فراهم می کند.حرکت قیمتها کاهشی و درست برخلاف قله ها خواهد بود.
 4. هدف قیمتی : بوسیله تایید و تصدیق آرایش فراهم می شود.در این حالت خط گردن بوسیله حجم معاملات زیاد شکسته می شود.

همچنین خاطر نشان می گردد چارچوب زمانی براي تکمیل الگو دو قله ممکن است چندین هفته یا چندین ماه به طول بینجامد و هر چه این زمان طولانی تر باشد الگو از اعتبار بیشتري برخوردار است.

شناسایی آرایش 

 

 1. بلندي قله ها بایستی برابر باشد.
 2. خیلی مهم است که مقاط معین و مهم همگی با خط گردن مماس شوند.کوتاهی در این شرط ویژگی هاي آرایش را کم اعتبار می کند.
 3. آرایش دو قله تنها زمانی تایید می شود که به طور کامل دو موج به سطح مقاومتی برخورد نموده و در برگشت قیمتها نفوذي به خط گردن ایجاد گردد.در این حلات قیمت بسته شدن خارج از خط گردن خواهد بود.چنانچه قیمت نتواند خط گردن را قطع کند الگو اعتبار خود را از دست می دهد.

دیدگاه معامله گر 

 

 1. مهم است به خاطر داشته باشیم که تایید شکست خط گردن شامل قیمت بسته شدن سهم بیرون خط گردن است.
 2. اکثریت معامله گران بازار منتظر تایید نفوذ در خط گردن می مانند در حالیه تلاش نمی کنند تا ازقافله عقب بمانند.در آرایش دو قله بسیاري از معامله گران مترصد عبور قیمتها ار خط گردن خواهندبود ؛ اما گزارشات قیمتی معمولا بسیار گسترده اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می کند و در این شرایط امکان داراد بازار خط گردن را آزمون کند.
 3. افراد با ریسک پذیري بالا ، در موقع شکسته شدن خط گردن از بازار خارج می شوند.زیرا آنها انتظار بازگشت قیمتها را ندارند.در واقع اگر قیمت به خط گردن نفوذ نماید، آنها از زیان جلوگیري کرده اند.اگر قیمت نتواند از خط گردن عبور نماید ، آنگاه باید هر چه زدوتر از بازار خارج شویم تا از زیان بیشتر جلوگیري کنیم.
 4. به خاطر انتظار بازار براي تکمیل زودهنگام این آرایش ، احتمال دارد که وضعیتهایی وجود داشته باشد که برگشتهاي سریع را بدنیال داشته باشیم.
 5. قیمت به طور تصادفی ممکن است در قیمت هدف متوقف شود.عموما ممکن است قیمت مقداري پایین تر یا بالاتر قرار گیرد.معامله گران بایستی با اطلاعات اضافی خود را براي سازگار نمودن با شرایط بعدي آماده کنند.

در آرایش دو قله بهترین کار آن است که در اولین علامت فروش از بازار خارج شد.خیلی بد است کهمنتظر دومین افزایش باشیم ، چون ممکن است هرگز اتفاق نیفتد.به هر حال حرکت به طرف دومین روندافزایش ، موقعیت دیگري براي سهامدارانی که به علائم بی اعتنا بودند بوجود می آورد تا از این سهم خارج شوند.

                                 

آرایش دو دره (کف دو قلو)

 

آرایش دو دره ، یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است.بنابراین ویژگی ها ، مسائل بالقوه ، علامتها ، نقطه نظرات معامله گران که در الگوي دو قله ارائه شد را به طور مشابه در این الگو به کار گیرید.دو کف تقریبا دامنه نوسان مشابهی دارند.خطی موازي خط گردن در مقابل خطی که دو کف را به هم وصل می کند کشیده می شود.دوباره ایجاد آرایش را بررسی می کنیم.پیش از آنکه قیمتها از نقطهA عبور کنند ، قیمتها با سطح حمایتی روبرو بوده اند.زمانی که این خط شکسته می شود ، این خط به یک سطح مقاومت قوي تبدیل می شود.با حرکت قیمتها در طول زمان دوباره برگشتها و پرشهایی را به سطح مقاومت خواهیم داشت.سطح حمایت پیشین و سطح مقاومت کنونی به عنوان خط گردن در اینجا مطرح می شود.قیمتها دوباره در نقاطD و C  به سوي خط گردن هجوم می آوردند ، اما حرکت آنها با برخورد با کف متوقف می شود.در این حالت در کف شکل نخستین خود را به وجود می آورد.در نهایت با تلاش موفقیت آمیز خریدارانخط گردن در نقطه E شکسته می شود و این بار قیمتها با حجم معاملات زیاد از سطح مقاومت عبور میکند.زمانی که خط مقاومت قوي شکسته شود یک برگشت دوباره قیمت را انتظار خواهیم داشت نقطه F .در این شرایط خط گردن توسط بازار آزموده می شود و نقش سطح حمایت را ایفا می کند.اگر خط حمایت در برابر فروشندگان دوام بیاورد انتظار داریم قیمتها به اندازه فاصله سر تا خط گردن افزایش یاید.

 

آرایش سه قله (سقف سه قلو) 

 

 

سقف سه قلو ترکیبی از آرایش هاي برگشتی سر و شانه و دو قلو است.بر عکس ، کف سه قلو ترکیبی از سر و شانه معکوس و کف دو قلو است.ئر نتیجه آنها در ویژگی ها ، مسائل بالقوه ، علامتها و نقطه نظرات معامله گران ، به ترتیب با سقف دو قلو و کف دوقلو مشابه هستند.

همانطور که در نمودار مشاهده میکنید ، در آرایش سقفهاي سه قلو (سه قله) ، عموما بلندي ها و قله ها تقریبا ارتفاع مشابهی دارند.یک خط موازي موسوم به خط گردن در مقابل خطی که سه بلندي E ، C ، A  را بهم وصل می کند کشیده می شود.هرگاه به عنوان یک خط مقاومت ، خط شکسته شود ، در این صورت نقش خط گردن تغییر کرده و به یک حمایت قوي در نقاط B و D تبدیل می شود.اما در نهایت این سطح حمایت شکسته می شود و باز سطح حمایت به یک سطح مقاومت قوي تبدیل می شود که برگشت قیمت را در نقطه G متوقف می کند.هدف قیمتی در سطح TP2 است که میانگین ارتفاع بلندي سه قله است و از نقطه  C تا خط گردن محاسبه می شود.

در آرایش سقف هاي سه قلو (سه قله) ، اگر آرایش در نقطه D نتواند از خط گردن عبور نماید قیمتها به تندي به سمت نقطه E حرکت می کنند.خط مقاومت یکبار دیگر این موج را نگه می دارد و قیمتها به تندي دوباره به سمت خط گردن پایین می افتند.در این سطح فشار بازار قادر است که در خط حمایت نفوذ نماید.بعد از اینکه دوباره خط گردن را تست کرد ، قیمت بار دیگر پایین می آید که سرانجام به قیمت هدف دست می یابد.

الگوي سه سقف و الگوي سه کف تشابه بسیاري با الگوي سقف هاي دوقلو و کف هاي دوقلو دارد با این تفاوت که به جاي دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهاي روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط C ،A و E هستیم. دو دره در بین این سقف ها وجود دارد و با شکسته شدن دره ها(نقاط B و D) می توان انتظار داشت بازار از حالت صعودي به نزولی تبدیل شود.

 

آرایش آرایش سه دره (کف سه قلو) 

 

برعکس الگوي قبلی، این الگو ترتیبی از ساختارهاي سر و شانه هاي معکوس و کف دو قلو است. در این مورد هم همان ویژگیها، مشکلات احتمالی، نشانه ها و نکات معاملاتی سقف دو قلو به کار برده می شود.

همانطو که در شکل زیر نشان داده شده است، در یک ساختار کف سه قلو، کف ها تقریباً یکسانند. یک خط

(خط پایه) به موازات خطی که سه کف (A و C و E) را بهم وصل می کند، رسم شده است.

سطح حمایت به عنوان یک خط حامی قطع شده است و به یک خط مقاوم براي سطوح نرخ B و D تبدیل شده است. اما نهایتاً در نقطه F قطع می شود. خط مقاوم به یک خط حامی تبدیل می شود که در نقطه G، بازار را به خط پایه برمی گرداند. نرخ مورد نظر در سطح TP2 است که میانگین ارتفاع سه کف اندازه گیري شده از نقطه C است.

                                   

    آرایش وي V 

 

ساختارهاي V یا اسپایک (spike)، نوع نادري از ساختار معکوس هستند. در تمامی الگوهاي دیگر که در این فصل راجع به آنها بحث شد، بازار سعی دارد که بعد از یک شکست نرخ ،قیمتها را دوباره به روند اصلی برگرداند. اما معکوسهاي اسپایک فاقد این خصوصیت هستند. آنها بسادگی و بدون هیچ هشداري، از یک روند به روند متقابلش تغییر موقعیت می دهند و در طی این تغییر موقعیت و یا بعد از آن، حجم زیادي از معاملات را در بر می گیرند زیرا در طی زمانی که روند اصلی باید نقدي و یا معکوس شود، موقعیت هاي فوق العاده اي به وجود می آیند.

الگوي ”وي“ V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت هاي داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه

دیگر الگوي V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باشد و بازگشت ها معمولا با همان زاویه اي بر می گردد که بازار با آن شیب حرکت اصلی را آغاز کرده است.

شکل زیر ,  چگونگی ساختار کف V را نشان می دهد. خطی که در پائین نمودار رسم شده و مینیمم نرخ روند نزولی را نشان می دهد، می تواند از دیگر خطهاي قبلی و بعدي، منحصر باشد. شدید بودن هر دو روند ،نشانه قطعیت بازار در مسیر قیمت است.

 

الگوي لوزي 

 

الگو لوزي نیز در انتهاي روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودي یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف هاي کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوي اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن سقف یا کف الگو وارد معامله می شویم. حد ضرر معامله ورودي از طریق این الگو با لحاظ مقداري فاصله از بالاترین سقف در حالت صعودي و با لحاظ مقداري از پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می گیرد. حد سود اول به اندازه فاصله بزرگترین سقف و کف داخل الگو می باشد و حد سود دوم محدوده آغاز روند است.

 

نمونه الگوي الماس در بازار سرمایه غالبا کم پیدا می شود با این حال می توانید نمونه اي را در نمودار زیر ببینید که با شکسته شدن امتداد خط گردن عمیقترین دره بازار به هدف قیمتی حد سود اول رسیده است

 

الگوي سقف و کف مدور 

 

الگوهاي سقف و کف هاي مدور که الگوهاي نعلبکی هم نامیده می شوند، جزء روندهاي معکوس نادر هستند. این الگوها یک تغییر تدریجی در جهت روند و تزلزلش در پایان روند را نشان می دهند. آیا روند اصلی ادامه پیدا می کند و یا به بالاترین یا پائین ترین حد خود می رسد؟ از آنجائیکه افزایش و کاهش قیمت ها، روند را به دو جهت مختلف می کشند، معامله کند می شود. تشخیص اینکه ساختار حقیقتاً چه زمانی کامل می شود، غیر ممکن است و شما هیچ عاملی براي رونق دوباره ندارید. این خصوصیات باعث شده که این روند معکوس در بین معامله گران محبوب نباشد. همانند هر الگوي دیگري، هرچه کامل شدن سقف و یا کف مدور بیشتر طول بکشد، تمایل نرخ براي حرکت در یک جهت جدید بیشتر می شود. شکل زیر ساختار یک الگوي کف مدور را نشان داده و شکل 16-2 نمونه هاي بازار از ساختار معکوس را نشان می دهد.