واگرایی در اسیلاتورها

به شکل زیر توجه کنید:

 

همانطور که ملاحظه میکنید خط واصل از A1 به A2 صعودي است اما در اسیلاتور (RSI) روند خط واصل دونقطه متناظر با A1 و A2 کاملآ نزولی دیده میشود. در این شرایط واگرایی منفی یا نزولی  بوجود آمده است.با توجه به روند بازار واگرایی ممکن است به دو صورت مثبت و منفی ایجاد شود. واگرایی مثبت در انتهاي روند نزولی اتفاق می افتد و برعکس.

در واگرایی مثبت دو نقطه Low که نقطه دوم پایین تر از نقطه اول است تشکیل میشود. در صورتی که اسیلاتور بطور صحیح تنظیم شده باشد متناظر با هر کدام از نقاط Low درنمودار قیمت یک نقطه Lowدرنمودار اسیلاتور دیده میشود. اگر نقطه Low دوم در نمودار اوسیلاتور بالا تر از نقطه Low اول باشد

(برخلاف قیمت ) واگرایی مثبت اتفاق افتاده است.

 

واگرایی مثبت نشانه قدرتمندي براي پایان روند نزولی میباشد و در صورت تایید با سایر ابزار ها میتوان اقدام به خرید کرد.همانطور که میدانید براي رسم ترند لاین در روند صعودي نقاط Low و در روند نزولی نقاطHigh به هم متصل میشوند . براي تعین واگرایی شرایط کاملآ متفاوت است. بطوریکه در تعیین واگرایی مثبت

(در روند نزولی) نقاط Low را به هم وصل میکنیم در تعیین واگرایی منفی (در روند صعودي) باید نقاطHigh را به هم وصل کنیم.دقت داشته باشید که براي تشکیل یک واگرایی نیاز با 2 نقطه اکسترمم( 2 نقطه ماکزیموم یا دو نقطه مینیموم) در قیمت و دو نقطه اکسترمم در اسیلاتور داریم. در شکل زیر به خطوط قرمز رنگ توجه کنید . نقاط اکسترمم در نمودار قیمت و اسیلاتور در زمان هاي مشابه اتفاق افتاده است به عبارتی این نقاط در نمودار قیمت و اوسیلاتور با یکدیگر متناظر می باشند.

علامت قرمز رنگ نقطه ورود مناسب را نشان میدهد. ملاحظه میکنید که در نمودار قیمت یک کندل صعودي شکل گرفته و نقطه مینیموم کامل شده است.یکی از مزیت هاي سیگنال هايواگرائی بالا بودن نسبت سود به زیان است. مزیت دیگر این روش اخطار سریع پایان روند می باشد. واگرائی ها بسیار سریع تر از سایر ابزار هاي تکنیکال پایان یک روند قدرتمند را به معامله گراخطار می دهند. واگرائی منفی در انتهاي یک روند صعودي و واگرائی مثبت در انتهاي یک روندنزولی شکل می گیرد. بنابراین وجود یک روند نسبتآ قوي اولین شرط تشکیل واگرائی می باشد.