الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک ساده

 

الگوهای هارمونیک الگوی قیمتی ویژه ای هستند که با کمک سطوح فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آنها وجود دارد )نقاط PRZ( تشخیص داده می

شوند.

منظور از Bullish به معنی گاوی، حرکت صعودی در بازار می باشد و منظور از Bearish یا خرسی، حرکت نزولی در بازار می باشد.

 AB=CD الگوی )1

این الگو از مهمترین و معتبر ترین الگوهای هارمونیک است که در بازار بسیار دیده می شود.

الگوی AB=CD به دو حالت زیر اتفاق می افتد:

طول BC بازگشتی بین 2.83 تا 88.. درصد دارد و نقطه D یعنی نقطه PRZ ما که در آن قیمت تغییر جهت می دهد بین دو نسبت 112 تا .3818 درصد قرار می گیرد.

تارگت ها در الگوی AB=CD یکی از نسبت های زیر می باشد:

 BC  CD
 0.382  224-261.8 % BC
 0.500  200% BC
 0.618  161.8% BC
 0.707  141.4% BC
 0.786  127.2% BC
 0.886  113% BC

بعنوان مثال اگر BC به اندازه 818. درصد از AB را اصلاح کرد بنابراین هدف نقطه D را باید روی سطح 1818. درصد از BC قرار داد. از میان نسبت های جدول فوق، حالت های ایده آل الگوی AB=CD در سطوح اصلاحی 818. و 6.88 درصد می باشد.

برای یافتن بهترین ناحیه PRZ می توانیم از ابزار فیبوناچی پروجکشن روی موج AB استفاده کرده و ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن بوجود آمد آن نقطه را PRZ احتمالی در نظر میگیریم. با وصل کردن نقاط A-B-C به هم، ناحیه نقطه D کاملا مشخص خواهد شد.

الگوهای هارمونیک نوع 1:

  «نقطه D درون موج XA می باشد»

1( الگوی گارتلی Gartley

گارتلی صعودی Bullish Gartley در این الگو معمولاً الگوی AB=CD با مشخصات زیر تشکیل می شود:

 

C=38.2% or 88.6% AB    B=61.8% OA

D=127.2% or 161.8% BC    D=78.6% OA

 

 

شکست نقطه O به پایین به معنی بی اعتبار شدن الگوی گارتلی می باشد. الگوی گارتلی نزولی Bearish Gartley

در این الگو نیز معمولاً الگوی AB=CD با مشخصات زیر تشکیل می شود:

 

C=38.2% or 88.6% AB        B=61.8% OA

D=127.2% or 161.8% BC       D=78.6% OA

شکست نقطه O به بالا به معنی بی اعتبار شدن الگوی گارتلی می باشد.

Bullish Gartley:

 

Bearish Gartley:

 

( الگوی خفاش Bat Patternالگوی خفاش صعودی Bullish Bat

 

الگوی خفاش نیز همانند الگوی گارتلی است اما با نسبت های فیبوناچی مختلف:

 

C=38.2 – 88.6% AB      B=38.2 – 50% XA

D=161.8 – 261.8% BC    D=88.6% XA

 

الگوی خفاش نزولی Bearish Bat

 

C=38.2 – 88.6% AB      B=38.2 – 50% XA

D=161.8 – 261.8% BC     D=88.6% XA

 

Bullish Bat:

 Bearish Bat:

الگوهای هارمونیک ساده

الگوهای هارمونیک نوع 3:

   «نقطه D فراتر از نقطه X می رود»

 Butterfly Pattern الگوی پروانه )1

 Bullish Butterfly    الگوی پروانه صعودی

 

C=38.2 – 88.6 % AB          B=78.6% XA

D=161.8 – 261.8 % BC       D=127.2 – 161.8% XA

 

 Bearish Butterfly    الگوی پروانه نزولی

 

C=38.2 – 88.6 % AB           B=78.6% XA

D=161.8 – 261.8 % BC        D=127.2 – 161.8% XA

 

Bullish Butterfly:

 

Bearish Butterfly:

 

( الگوی خرچنگ   Crab Pattern الگوی خرچنگ صعودی    Bullish Crab

 

C=38.2 – 88.6% AB              B=38.2 – 61.8% XA

D=224.2 – 361.8 % BC         D=161.8% XA

در این الگو در حرکت از A به D باید یکی از الگوهای AB=CD تشکیل شود. همچنین در این الگو نقطه D باید از X پایینتر رود در غیر اینصورت الگو بی اعتبار خواهد بود. الگوی خرچنگ نزولی Bearish Crab

 C=38.2 – 88.6% AB            B=38.2 – 61.8% XA

D=224.2 – 361.8 % BC       D=161.8% XA

در این الگو نیز در حرکت از A به D باید یکی از الگوهای AB=CD تشکیل شود. همچنین در این الگو نقطه D باید از X بالاتر رود در غیر اینصورت الگو بی اعتبار خواهد بود.

 Bullish Crab:

 

 Bearish Crab:

 

 Deep Crab Pattern الگوی خرچنگ عمیق )2  Bullish Deep Crab الگوی خرچنگ

عمیق صعودی

 

C=38.2 – 88.6% AB          B=88.6% XA

D=224.2 – 361.8% BC      D=161.8% XA

در این الگو نقطه B فقط می تواند در سطح 88.. درصد از موج XA قرار گیرد و بقیه نسبت های فیبوناچی برای نقطه B قابل قبول نمی باشند.

الگوی خرچنگ عمیق نزولی Bearish Deep Crab

 

C=38.2 – 88.6% AB          B=88.6% XA

D=224.2 – 361.8% BC      D=161.8% XA

در این الگو نیز نقطه B فقط می تواند در سطح 88.. درصد از موج XA قرار گیرد و بقیه نسبت های فیبوناچی برای نقطه B قابل قبول نمی باشند.

 Bullish Deep Crab:

 Bearish Deep Crab: