الگوهای هارمونیک پیشرفته

 

الگوهای هارمونیک نوع2:«نقطه C فراتر از نقطه A میرود و نقطه D درون موج XA قرار دارد»

 Shark Pattern  الگوی کوسه )1  Bullish shark   الگوی کوسه صعودی

 

 

C=113 – 161.8 % AB              B=38.2 – 78.6 % XA

D=161.8 – 224.2 % BC         D=88.6 % XA

 

در الگوی کوسه بیرونی که از نوع الگوهای پیشرفته نوع 4 می باشد D=113% XA می باشد و بقیه نسبت ها تغییر نمی کنند.

الگوی کوسه نزولی   Bearish shark

 

C=113 – 161.8 % AB              B=38.2 – 78.6 % XA

D=161.8 – 224.2 % BC         D=88.6 % XA

در الگوی کوسه بیرونی که از نوع الگوهای پیشرفته نوع 4 می باشد D=113% XA می باشد و بقیه نسبت ها تغییر نمی کنند.

 Internal Bullish Shark:

 

 

External Bearish Shark:

 

Cypher Pattern الگوی سایفر )3  Bullish Cypher الگوی سایفر صعودی

 

C=127.2 – 141.4 % AB         B=38.2 – 61.8 % XA

D=127.2 – 200 % BC           D=78.6 % XC

الگوی سایفر نزولی Bearish Cypher

 

C=127.2 – 141.4 % AB         B=38.2 – 61.8 % XA

D=127.2 – 200 % BC           D=78.6 % XC

 Bullish Cypher:

 

 Bearish Cypher:

 

الگوهای هارمونیک نوع4:«نقطه C فراتر از نقطه A میرود و نقطه D بیرون موج XA قرار دارد»

 Nen-Star الگوی )1

 Bullish Nen-Star           صعودی Nen-Star الگوی

 

C=113 – 141.4 % AB               B=38.2 – 78.6 % XA

D=127.2 – 261.8 % BC          D=113 – 127.2 % XA

 

 Bearish Nen-Star           نزولی Nen-Star الگوی

 

 C=113 – 141.4 % AB      B=38.2 – 78.6 % XA

 D=127.2 – 261.8 % BC    D=113 – 127.2 % XA

 

Bullish Nen-Star:

 

 Bearish Nen-Star:

 

 Wolfi Wave الگوی

 

 Bullish Wolfi Wave       صعودی Wolfi الگوی

 

در این الگو دو نقطه 3 و 4 سقف هستند و دو نقطه 1 و 2 کف هستند. نقاط 1 و 2 را به هم وصل می کنیم و امتداد می دهیم )خط L3(. نقاط 3 و 4 را نیز به هم وصل میکنیم )خط L1( و خطی موازی آن از نقطه 2 رسم می کنیم )خط L2(. حد فاصل بین خطوط L2 و L3 که در شکل مشخص است را Sweet Zone یا همان PRZ می نامیم که بهترین ناحیه خرید است )نقطه 5(. برای تعیین تارگت یعنی نقطه 8، نقاط 2 و 4 را به هم وصل کرده و خطی موازی آن از نقطه 5 رسم میکنیم. سپس خطی از نقطه 1 به 4 رسم کرده و آن را امتداد می دهیم تا خط قبلی را در نقطه ای قطع کند که این نقطه بیانگر تارگت ما در این الگو می باشد.

       Bearish Wolfi Wave       الگوی wolfi نزولی  

                       

در این الگو دو نقطه 3 و 4 کف هستند و دو نقطه 1 و 2 سقف هستند.

نقاط 1 و 2 را به هم وصل می کنیم و امتداد می دهیم )خط L3(. نقاط 3 و 4 را نیز به هم وصل میکنیم )خط L1( و خطی موازی آن از نقطه 2 رسم می کنیم )خط 2L(. نقطه 5 یعنی حد فاصل بین خطوط L2 و L3 را Sweet Zone یا همان PRZ می نامیم. برای تعیین تارگت این روند نزولی یعنی نقطه 8، نقاط 2 و 4 را به هم وصل کرده و خطی موازی آن از نقطه 5 رسم میکنیم. سپس خطی از نقطه 1 به 4 رسم کرده و آن را امتداد می دهیم تا خط قبلی را در نقطه ای قطع کند که این نقطه بیانگر تارگت ما در این الگو می باشد.