الیوت

الگوهایی که بطور معمول در بازار رخ می دهند می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی نمود :الگوهای پیشرو و الگوهای اصلاحی .تفاوت اصلی این دو الگو در این است که حرکت بازار در الگوهای پیشرو به صورت شارپ و بدون همپوشانی است در حالی که در الگوهای اصلاحی حرکت امواج بصورت رفت و برگشتی و دارای نواحی همپوشانی می باشد.

امواج پیشرو با اعداد (( 1,2,3,4,5 or i,ii,iii,iv,v و امواج اصلاحی با حروف (A,B,C or W,X,Y,Z) نمادگذاری می گردند .

الگوهای پیشرو:

الگوی پیشرو یک ساختار موجی است که در بازار شکل می گیرد و متشکل از 5 ریز موج می باشد .در این الگو 3 قاعده زیر برقرار

است:

 • موج 2 هرگز نمی تواند از ابتدای موج 1 فراتر رود.
 • موج 3 هرگز نمی تواند بطور همزمان کوتاهتر از دو موج 1 و 5 باشد.
 • نباید ناحیه همپوشانی بین امواج1 و 4 وجود داشته باشد،تنها در مثلثهای قطری امواج1 و 4 مجاز به همپوشانی هستند.

الگوهای اصلاحی:

 

توجه به این نکته اهمیت دارد که در بیشتر اوقات بازار در حال حرکت در داخل امواج اصلاحی است و از اینرو آشنایی تحلیلگران با نحوه نمادگذاری امواج اصلاحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .الگوهای اصلاحی را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

1- الگوی زیگزاگ 5(-3-5) : این الگو از 3 ریز موج ساخته شده است .در این الگو 3 قاعده زیر برقرار است:

 • موجA باید یک موج پیشرو یا لیدینگ دیاگونال باشد.
 • موج B نمی تواند بیش از  0.764 موج A  را رتریس نماید.
 • موج C باید یک موج پیشرو یا اندینگ دیاگونال باشد.

 

– الگوی مسطح 5(-3-3): این الگو از 3 ریز موج ساخته شده است .در این الگو 3 قاعده زیر برقرار است:

 • موجA باید شامل  3ریز موج باشد.
 • موج B  باید بیش از  61.8درصد موج  A  را رتریس نماید.
 • موج C باید یک موج پیشرو یا اندینگ دیاگونال باشد.

با در نظر گرفتن حالات مختلف قاعده شماره  (2)می توان سه سناریوی متفاوت برای الگوی مسطح تعریف کرد :

 اگر موج  B  از ابتدای موج  A  فراتر نرود، الگوی مسطح باقاعده نامیده می شود.

 

اگر موجB  از ابتدای موج  A  فراتر رفته و موج  C  نیز از انتهای موج A  فراتر رود، الگوی مسطح گسترش یافته نامیده می شود.

 

 

اگر موجB  از ابتدای موجA  فراتر رفته ولی موجC  نتواند از انتهای موجA  فراتر رود، الگوی مسطح رونده نامیده می شود.

 

– الگوی مثلث 3(-3-3-3-3): این الگو از 5 ریز موج متداخل تشکیل شده است .در این الگو 2 قاعده زیر برقرار است:

 • تمامی 5 ریزموج در این الگو باید دارای ساختار 3 موجی باشند.
 • طول هریک از امواج در این الگو باید کوتاهتر از طول موج قبلی خود باشد.

 

 

4- الگوی زیگزاگ دوگانه :این الگو از 7 ریز موج ساخته شده است .در این الگو 3 قاعده زیر برقرار است:

 • 3ریزموج اول باید دارای ساختار زیگزاگ باشد.
 • ریزموج چهارم که نقش رابط بین دو الگوی 3 موجی را داراست می تواند ساختار هریک از امواج اصلاحی(زیگزاگ،مسطح،مثلث )را دارا باشد.
 • 3ریزموج انتهایی نیز باید دارای ساختار زیگزاگ باشد.

 

5- الگوی اصلاحی دوگانه: این الگو از ساختارهای 3 موجی تشکیل شده است که در آن هریک از امواج می تواند ساختار هریک از امواج اصلاحی را داشته باشد .در زیر دو نمونه از این الگوها نمایش داده شده است: :

 

پس از توضیح کلی نمادگذاری امواج، دراینجا می خواهیم بطور مفصل در مورد اینکه ایا باید نمادگذاری را به صورتA-B-C  انجام

دهیم و یاW-X-Y  صحبت کنیم .بعنوان یک قانون کلی، نمادگذاریA-B-C  تنها در صورتی باید مورد استفاده قرار بگیرد که

حداقل یکی از 3 ریزموج الگوی اصلاحی، دارای ساختار 5 موجی باشد .بنابراین اگر موج اول از ساختار اصلاحی بصورت 5 موجی

باشد، نمادگذاری را باید به صورتA-B-C  انجام دهیم ولی چنانچه ریز موج اول دارای ساختار 3 موجی باشد ما بصورت پیش فرض

نمادگذاری را بصورتW-X-Y  انجام می دهیم و چنانچه ریزموج بعدی دارای ساختار 5 موجی شکل گیرد، نمادگذاری را به-A-B C تغییر می دهیم.

 

پیوست:

 

 • موج 2 نمی تواند بیشتر از اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد.
 • بین امواج1 ،3، 5موج 3 نباید کوتاهترین موج باشد.
 • در صورتی که امواج1 ،3، 5شامل 5 ریز موج باشند، معمولا یکی از آنها انبساط می یابد.
 • در مواقعی که موج 3 یک موج انبساطی است، موج 5 میتواند به صورت کوتاه زده شود و قبل از سقف موج 3 خاتمه پیدا کند .
 • در انتهای موج 3 یک پیک بلند در اندیکاتورAO ایجاد می شود.
 • در انتهای موج 3 امکان تشکیل پترن کرب وجود دارد.
 • در موج 2 امکان تشکیل پترن گارتلی و بت وجود دارد.
 • در انتهای موج 5 امکان تشکیل پترن باترفلای وجود دارد.
 • معمولا موج2 ، %61.8 موج 1 بازگشت دارد.
 • نسبت های موج2 ، 61.8 ،78.6 ، 88.6 می باشد
 • موج 4 معمولا %38 موج 3 بازگشت دارد.
 • دایورجنس قیمتی و اندیکاتورAO بین امواج 3 و 5 به صورت واگرایی ظاهر می شود.
 • برخلاف امواج پیشرو در مثلث های قطری موج 4 می تواند وارد حریم موج 1 شود.
 • در موجA اصلاحی احتمال تشکیل پترن باترفلای وجود دارد.
 • در موجB  اصلاحی احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت وجود دارد.
 • ساختار اندینگ دیاگونال ها به صورت 3-3-3-3-3 و ساختار لیدینگ دیاگونال ها به صورت 5-3-5-3-5 میباشد.
 • اندینگ دیاگونال ها نشانه خستگی یا نزدیک شدن به انتهای روند جاری می باشند.