شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

 تحليل بنيادي شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ( حپارسا )

جلل بختياري

 

معرفي شرکت

 

 • تاسيس در سال ١٣٨٤با نام حمل و نقل ريلي نيرو )سهامي خاص (
 • تغيير نام در سال ١٣٩٤به حمل و نقل ريلي پارسيان و تبديل شدن به سهامي عام
 • دارنده بزرگترين ناوگان ريلي مخزن دار در کشور
 • شرکت در سال ١٣٩٥به صورت رسمي به فرابورس وارد شد.

مالکيت و کنترل شرکت

 

 • سهامدار عمده شرکت توسعه بين الملل ساحل و فراساحل کيش است. اين شررکت ،هلردينگ

حمل و نقلي سرمايه گذاري غدير است .

ساختار مشتريان شرکت

ساختار هزينههاي شرکت

سرمايه

 

 • سابقه افزايش سرمايه هاي شرکت به شرح جدول زير است :

 • اخيرا در مجمع سال مالي منتهي به شهريور ٩٨، مديريت شرکت از قصد شرکت براي افزايش سرمايه از محل آورده

و بررسي افزايش از محل تجديد ارزيابي داراييها خبر داد. هدف شرکت از اين افزايش سرمايه توسعه ناوگان خود و خريد لکوموتيو و کشنده است .)(

ناوگان ريلي شرکت

 

 • شرکت در حال حاضر داراي ١٢٠٠واگن آماده به کار است. نوع اين واگنها و سال ساخت در جدول زيرر آورده

شده است :

 • شرکت فعل از لکوموتيوهاي اجاره اي استفاده مي کند اما در آينده نزديک قصد خريد لکوموتيو نيز دارد. )(
 • بنابر اطلاعات منتشره شرکت در سايت و سامانه کدال )٣١-شهريور-٩٧( شرکت سفارش خريد ٢٠٠واگن ٥٥٧ هزاري ديگردارد که با توجه به زمان ساخت واگن ها در سال جاري و سال آينده آنها را دريافت خواهد کرد. )

برآورد ارزش ناوگان ريلي شرکت

 

 • واگن مخزن دار به دليل تفاوت روش ساخت و نياز به رعايت استانداردهاي ايمني به جهت حمل مرواد نفتري و

قابل اشتعال قيمت بالاتري نسبت به انواع ديگر واگنهاي باري دارد.

 • در حال حاضر شرکتهاي واگن سازي پارس، واگن سازي کوثر و فولد درخشان اراک توانايي ساخت واگنهراي

مخزن دار را دارند که سفارشات اخير حمل و نقل ريلي پارسيان تماما توسط شرکتهاي داخلي انجام ميشود.

برآورد ارزش ناوگان ريلي شرکت

 

 • طبق اطلاعات منتشر شرکت در سامانه کدال )٣١شهريور ٩٧سوال ١١( قيمت خريد هر واگن مخزن دار ٢٢٠

ميليون تومان ذکر شده که با توجه نرخ ارز در تاريخ ثبت سفارش واگن ها ارزش هر واگن تقريبرا بره عردد ٥٠

هزار يورو نزديک ميشود. هم چنين طبرق اطلاعرات منتشره شرکت ) ١٥تيرر ٩٨( در سامانه کردال ارزش

جايگزيني هر واگن مخزن دار ٥٥هزار يورو ميباشد. )

 

 • براي اساس ارزش ١٢٠٠واگ شرکت در حال حاضر حدود ٨٥٠ميليارد تومنان اسنت

که به ازاي هر سهم شرکت ٣٤٠٠تومان ميشود.

 • در صورتي که طبق اطلاعات منتشره شرکت ٢٠٠واگن در راه را نيز در نظر بگيرريم ارزش واگنها به ٩٨٠

ميليارد تومان ميرسد. که به ازاي هر سهم شرکت ٣٩٢٠تومان ميشود.

ساير دارايي هاي شرکت

 

 • طبق اطلاعات منتشره شرکت در سامانه کردال )١٥تير ٩٨سوال ٥( شرکت داراي ٥واحد

آپارتمان با کاربري اداراي واقع در محدوده خيابان ملاصدرا تهران، جمعا به مساحت ١٠٠٠مترر

مربع است. )

 • اگر متوسط قيمت در اي محدوده را متري ٢٥ميليون تومان در نظر بگينريم. ارزش

داراييهاي ثابت شرکت ٢٥ميليارد تومان برآورد ميشود.

بررسي افزايش نرخ

 

 • اخيرا شرکت اعلم کرده است که ٢٠.٢درصد افزايش نرخ ارائره خردمات خرود دريافرت کررده

است. نمودارهاي صفحات بعدي نشان ميدهد روند افزايش نرخ هاي دريافتي شرکت با افزايش

هزينه ها و تورم همخواني نداشته است .

 • ٢٠.٢درصد افزايش نرخ تنها پوشش دهنده بخشي از عقب مانردگي رشرد درآمردهاي شررکت

است و به نرر شرکت بتواند پس از مدتي افزايش نرخ دوباره بگيرد.

 • ل زم است شرکت در جهت رعايت صرفه و صلح کليه سهامداران به دنبال افزايش نرخ درسرال

آينده باشد.

 • شرکت موضوع مذاکره درباره دريافت افزايش نرخ را در شفاف سازي اخير خود در سامانه کردال

٥آذر ٩٨(عنوان کرده است. )

بررسي افزايش نرخ

 

 • عدم تناسب در نمودار زير کامل مشخص است .

بررسي افزايش نرخ

 

 • با توجه به نمودار زير پتانسيل حداقل ٢٠درصد افزايش ديگر در نرخ ارائه خدمات وجود دارد. )با فرض ثابت

ماندن نرخ حق دسترسي (

سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • راه آهن قلب تپنده حمل و نقل در اقتصاد هر کشوري است. بدون سرمايهگذاري و توسرعه حمرل و نقرل ريلري

تصور توسعه و رشد اقتصادي در کشور پهناوري نرير ايران کره البتره از مزيرت جغرافيرايي فروق العراده اي هرم

برخوردار است، تقريبا غير ممکن است .

 • براساس مطالعات صورت گرفته در حمل و نقل بار براي جابجايي هر تن کيلومتر در حمل و نقل جرادي اي ٣٦

سي سي و در حمل و نقل ريلي ٦سي سي سوخت مصرف مي شود. يعني نسبت مصررف سروخت در حمرل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي ١به ٦است. )١(

 • براساس محاسبات بال به ازاي هر ت کيلومتر ٣٠سي سي صرفه جويي در مصرف سوخت در حمل و

نقل ريلي صورت ميگيرد.

 • براساس اطلعات ترازنامه انرژي کشور سالنه حدود ٤٥ميليارد ليتر گازوئيل در کشور مصرف ميشود که سهم

حمل و نقل جاده اي از آن ٥٨درصد است. براين اساس برآورد ميشود يارانه اختصاصي دولرت بره ايرن بخرش

حدود ٤٥هزار ميليارد تومان است. )٢(

١( گزارش اميدنامه و ارزشگذاري شرکت در سايت فرابورس

٢( ترازنامه انرژي منتشره توسط شرکت ملي پاليش و پخش فرآوردههاي نفتي

سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • با توجه به قيمت پايين گازوئيل نسبت به بهاي تمام شده آن و نرخ ارز، سرمايه گرذاري جديد

در بخش حمل و نقل ريلي با چالش جدي روبرو است .

 • دولت براي تشويق سرمايه گذاري در اين بخش دو مشوق برراي سررمايه گذاران در نررر گرفتره

است: )(

اول معافيت واگنهاي جديد از پرداخت حق دسترسي به شبکه ريلي کشور

دوم ارائه يارانه تشويقي معادل بخشي از صرفه جويي صورت گرفته شده بره واسطه حمل

ريلي در مقايسه با حمل جادهاي

سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • در مورد يارانه اول، حدود ٨٠درصد از بهاي تمام شده ارائه خدمات شررکت مربوط به هزينه

دسترسي به شبکه ريلي و لکوموتيو است. اگر تن کيلومتر پيموده شده توسط هر واگرن را بره

طور متوسط ١ميليون در سال در نظر بگيريم )با توجه به در خدمت برودن ١٠٠واگرن جديد

شرکت( برآورد ميشود شرکت سالنه حدود ١٠ميليارد تومان هزينه کمتري پرداخنت

کند.

 • درصورتي که ٢٠٠واگن ديگر نيز به خدمت گرفته شوند. يارانه برآوردي سالنه بره ٣٠ميليارد

تومان خواهد رسيد.

 • بديهي است در صورت افزايش هزينه حق دسترسي به شبکه ريلي و لکوموتيرو اعداد محاسبه

شده افزايش خواهند يافت .

سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • در مورد يارانه دوم، فرمول آن به صورت زير محاسربه مري شرود: )براسراس اطلاعات منتشره

شرکت در ١٥تير ٩٨سوال شماره ٨( )

 • به نظر ميرسد ٤٢٠٠٠ريال با آزاد سازي قيمت گازوئيل به نرخ نيما تغيير کند.
 • با توجه به متوسط تن کيلومتر حمل شده برآورد ميشود اين يارانه )با نرخ فعلي( براي هر ١٠٠واگن دريافتي

حدود ٦ميليارد تومان باشد.

بازدهي شش ماهه

 

 • در نمودارصفحه بعد بازدهي شش ماهه شرکتهاي ريلي حمل بار با هم مقايسه شده است. )(
 • حپارسا با تنها ٥٠درصد بازدهي از گروه خود بسيار عقب است.
 • به نظر ميرسد با تصويب افزايش ٢٠.٢درصدي نرخ حمل محصولت بتوانرد در مدت کوتاهي

اين عقب ماندگي بزرگ را جبران کند.

برنامه هاي آتي 

 • خريد لکوموتيو: در حال حاضر گلوگاه صنعت ريلي ايران بخش لکوموتيو اسرت. برا ترامين لکوموتيوهاي مورد نياز

شرکت بيکاري ناوگان ريلي شرکت به حداقل ممکن خواهد رسيد.

 • خريد ٢٠٠واگ مخزن دار جديد: سرمايهگذاري در اين حوزه باعث توسعه بازار شرکت و کاهش هزينه ها خواهد

شد.

 • ورود به بازار حمل قير: ايران يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان قير در جهان اسرت. ٥ميليرون ترن

توليد قير کشور در حال حاضر صرفا با حمل و نقل جاده اي جابجا ميشود. با تغييرات کوچک صورت گرفته درواگنها

شرکت توانايي جابجايي قير به مقاصد مختلف را خواهد داشت .

 • ورود به بازار حمل مواد پتروشيمي :مجموع توليدات پتروشيمي کشور چيزي در حدود ٣٥ميليون تن است که

٧ميليون تن قابليت حمل به صورت زميني را دارد. با توجه به سياست گذاري قانون برنامه ششم توسعه مبني برر هردف

گذاري سهم ٣٠درصد حمل و نقل ريلي از کل حمل بار درکشور بازاري برا اندازه برازاي حردودا ٢ميليون تني براي

شرکت ايجاد خواهد شد.

قابل توجه است که با تنوع بخشي به مشتريان شرکت صنفه و صنف سهامداران در راستاي اخنا افزايش

نرخهاي منصفانه رعايت خواهد شد.

( آخرين گزارش هيات مديره منتشر شده در سامانه کدال

سناريو بدبينانه

 

 • در اين سناريو فرض شده هيچ واگن جديد اضافه نشود و تنها افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود.

سناريو محتمل

 

 • در اين سناريو فرض شده ١٠٠واگن جديد اضافه شود و افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود.

سناريو خوشبينانه

 

 • در اين سناريو فرض شده ١٠٠واگن جديد اضافه شود و افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود و آزادسازي قيمت

گازوئيل در سال ٩٩اتفاق بيافتد.

 

بيانيه عدم مسئوليت

 

 • اطلاعات و مفروضات اين گزارش براساس اطلاعات در دسترس فعلي بررآورد شرده انرد. ممکن است درآينده

مفروضات تغيير کنند. تحليلگر مسئوليتي بابت به روزرساني اين گزارش و انتشار آن ندارد.

 • اين گزارش شامل هيچگونه توصيهاي مبني بر خريد يا فروش سهام نميباشد. لزم است افراد براسراس شرط

ريسکپذيري و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصميمات سرمايه گذاري کنند.

 • نويسنده هرگونه مسئوليتي بابت خريد و فروش ساير افراد براساس اين گزارش را از خود سلب ميکند.

با آرزوي موفقيت

 

گروه صنعتی سپاهان (‌فسپا )

تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان (‌فسپا )

رسول چطردوز

دي ماه ٩٨

مقدمه

 

 

شرکت گروه صنعتي سپاهان  توليد کننده لوله هاي فولادي در سايزها و ضخامت هاي مختلف مي باشد که در طيف گسترده اي از صنايع مثل لوازم خانگي ، اتومبيل ، موتورسيکلت ، دوچرخه ، مبلمان و ساختمان کاربرد داشته و به اشکال گوناگون از قبيل شافت کولر ، مشعل ، کمک فنر ، اگزوز ، فرمان ، نرده ، حفاظ ، داربست ، غلاف چاه ، لوله شوفاژ ، لوله گاز ، لوله بويلر،… مورد استفاده قرار ميگيرد.

شرکت گروه صنعتي سپاهان در سال ١٣٥٢ توسط گروهي از صنعتگران مبتکر با بيش از بيست سال تجربه قبلي در زمينه

لوله و پروفيل تأسيس و بعنوان يک شرکت معتبر خصوصي با بهره گيري از ثبات مديريت و کادر متعهد و متخصص توانسته است پيشرو تکنيک لوله و پروفيل سازي در ايران باشد.

شرکت گروه صنعتي سپاهان (با مسئوليت محدود) در تاريخ ١٣٥٢/٨/٢٤ تحت شماره ١١٧٤ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي اصفهان و سپس براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مورخ ١٣٥٥/٩/٤، در تاريخ ١٣٥٦/٣/٣ در تهران تحت شماره ٢٨٣٣٢ به نام شرکت گروه صنعتي سپاهان (سهامي خاص) به ثبت رسيده است . به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ١٣٧٨/١١/٢٠، نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شده است . ضمنا شرکت طبق مصوبه مورخ ١٣٧٩/١٠/٢٦ هيأت محترم پذيرش، به عضويت سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. مرکز اصلي شرکت در تهران و کارخانه آن در اصفهان واقع است .

کارخانجات سپاهان با بيش از ٨٨٠ نفر پرسنل و ظرفيت توليد ساليانه تا ٤٢٠،٠٠٠ تن و سطح زير بنايي ٥٥،٠٠٠ متر مربع در زميني به وسعت ١،١٣٢،٢١٣ متر مربع در نزديکي شهر اصفهان واقع شده است .

گروه صنعتي سپاهان با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهاي جهان و قيمت هاي رقابتي توانسته است در کشورهاي اروپا- آفريقا و بويژه منطقه خاورميانه جايگاه و اعتبار تجاري خاصي بدست آورده و گام مؤثري در زمينه صادرات غير نفتي کشور بردارد.

سرمايه و ترکيب سهامدارن

 

بازار اصلي, وضعيت رقابتي و جايگاه شرکت

شرکت درصنعت فولاد (توليد انواع لوله و پروفيل فولادي) فعاليت مي کنند. با توجه به عدم وجود اطلاعات شفاف و صحيح عليرغم فعاليت تعداد زيادي ازشرکتها دراين زمينه امکان مقايسه وجودندارد.

محصولات و خدمات

 

*توليد لوله DW  در گروه صنعتي سپاهان

محصول جديد

 

لوله هاي DW  باروش توليد خاص خود از لحاظ استانداردهاي کيفي در مرتبه اي بالاتر نسبت به لوله هاي درزجوش قرار ميگيرد.

از ويژگي هاي حائز اهميت اين لوله ها يکنواخت سازي محل جوش در طي فرايند توليد مي باشد که اين امر منجر به تقويت استحکام لوله و قابليت تحمل فشار بالا مي گردد.از ديگر مشخصه هاي لوله هاي DW  مي توان به غيرقابل رويت بودن محل درز که مانع رسوب هرگونه سيالي در طول درز لوله خواهد شد، اشاره نمود.

اين محصول جديد را با موارد مصرف در صنايعي چون خودروسازي ، سيستمهاي آتش نشاني ، تجهيزات پزشکي و … به بازار عرضه داشته است .

ساختار واحد تجاري و نحوه ارزش آفريني :

مجموعه گروه صنعتي سپاهان داراي ٣ شرکت با ترکيب سهامداري به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

 

مجمع سود حاصل از شرکتهاي با فرض تقسيم سود ٦٥ درصدي حدود ٢٦٣ ميليارد ريال بالغ مي گردد.

 

بررسي پرتفوي بورسي شرکت :

 

 

همانگونه که مشاهده مي گردد شرکت داراي پرتفوي بورسي بمبلغ ١،٠٨١ ميليارد ريال مي باشد. به ازاي هرسهم ١٦٦٢ ريال

 

بررسي برخي از اقلام ترازنامه :

 

موجودي کالا :

 

سود انباشته :

 

شرکت تا تاريخ ٩٨/٦/٣١ به ازاي هر سهم ١٤٢٠ ريال سود انباشته دارد.

براورد سود آوري و تحليل عملکردي :

 

شرکت بلحاظ مقداري نسبت به ٩ ماهه سال ٩٧ حدود ٥ درصد و از منظر مبلغ حدود ٥٧ درصد رشد داشته است .

ميانگين نرخ فروش سال ٩٨ جدود ٥٨ ميليون ريال بوده است که در دي ماه با توجه به آمار بورس کالا نرخ فروش به ٧٣ ميليون ريال رسيده است که بيانگر رشد ٢٦ درصدي مي باشد.

صورت سود(زيان ) براوردي

 

 

با توجه به مفروضات فوق شرکت طي سال مالي ٩٨ حدود ٢،٣٦٠ ريال و براي سال مالي ٩٩ با مفروضات فعلي

٣،٢٨٥ ريال به ازاي هر سهم سود مي تواند کسب نمايد.

شايان ذکر است با توجه به موجودي کالا بسيار عالي و فروش به نرخ هاي فعلي حاشيه سود شرکت متاثر گرديده و

سود قابل توجهي کسب نمايد (در محاسبه فعلي حاشيه سود ١٥ درصد در نظر گرفته شده است )

 

نتيجه گيري :

 

١-  گروه صنعتي سپاهان با ملحوظ نمودن فروش زير مجموعه ها رقمي معادل معادل ١٥،٠٠٠ ميليارد ريال درآمد کسب خواهد کرد مارکت فعلي شرکت ١٠،٠٠٠ ميليارد ريال و از منظر شاخص p/s يکي از مطلوبترين شرکتهاي گروه فلزات اساسي مي باشد.

٢-  شرکت به ازاي هر سهم ٥٠٠٠ ريال موجودي کالا دارد.

٣-  شرکت به ازاي هرسهم ١٤٢٠ ريال سود انباشته دارد.

٤-  افزايش ٢٦ درصدي نرخ فروش محصولات شرکت طي ٢٠ روز اخير.

٥-  شرکت داراي پرتفوي ١،٠٨١ ميليارد ريالي مي باشد به ازاي هر سهم ١،٦٦٢ ريال .

٦-  ظرفيت اسمي ٤٢٠،٠٠٠ تن عملي ٢٢٤،٠٠٠ تن و توليد شرکت ١٥٧،٠٠٠ تن در حال حاضر شرکت با ظرفيت

٧٠ درصد نسبت به ظرفيت عملي فعاليت مي کند.

٧-  شرکت داراي زميني به مساحت ١٣٢ هکتار در اصفهان مي باشد و تاکنون از محل تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش سرمايه نداده است که در صورت تمايل سهامدار عمده افزايش سرمايه قابل توجهي پيش رو دارد.

 با آرزوي موفقيت

       ٢٠ دي ٩٨

  رسول چطردوز

شرکت دارويي آوه سينا (داوه)

تحلیل بنیادی شرکت دارویی آوه سینا (‌داوه)

تهيه و تدوين :

رسول چطردوز

مهر ١٣٩٨

 

شرکت داروسازي آوه سينا  توليد  کننده اشکال دارويي  جامد است. اين شرکت از تاريخ تاسيس آن در سال ١٣٨٢ انواع محصولات خود را به مشتريان داخلي  و خارجي  عرضه مينمايد. امور نظارتي ، بازاريابي و فروش و ديگر  امور اداري در دفتر مرکزي  تهران و پژوهش و پردازش فرمولاسيون  در ازمايشگاه هاي تهران صورت مي  پذيرند. مديريت مواد، توليد  و کنترل کيفت و ضمانت کيفيت در دو کارخانه مجزا در شهر صنعتي کاوه واقع در ساوه در ٩٠ کيلومتري جنوب تهران انجام مي شوند.

 • شرکت داروسازي آوه سينا در سال ١٣٩٥ توسط معاونت پژوهش و پردازش نهاد رياست جمهوري شرکت دانش بنيان

(اما مشخص نيست چرا ماليات پرداخت مي کند) شناخته شده است. کسب اين رتبه بر اساس پيشينه ممتاز آوه سينا در امر پژوهش و پردازش مي باشد. مقالات متعدد در نشريات علمي و ثبت اختراع هاي بين المللي شاهدي بر اين مدعا هستند.

 • اين شرکت در سال ١٣٩٤ موفق به دريافت جايزه  تکنولوژي -کيفيت (Technology-Quality Award) در صنايع دارويي از اتحاديه ي اروپا  (ICS GROUP) گرديد.

پژوهش و پردازش

 

 • مهمترين وجه تمايز اين شرکت با ساير شرکتهاي داروسازي داخلي ميباشد و متشکل از تيم هاي پژوهش -پردازش شامل شيميدانان با مدارک دکترا و فوق ليسانس ، دکتري داروسازي به همراه تيم پشتيباني کارکنان فني  شامل مهندسان شيمي ، مکانيک و الکترونيک است.
 • همکاري تنگاتنگ با بسياري از دانشگاه هاي ممتاز و مؤ◌سسات علمي کشور.
 • عضويت علمي متخصصين اين شرکت در دانشگاه هاي عمده در تهران و تدريس واحد هاي شيمي و مهندسي دارو سازي توسط ايشان در دانشگاه ها موجب ارتباط نزديک اين شرکت با مراکز اصلي تحقيقاتي کشور ميباشد.
 • به کار گيري تجهيزات مدرن و به روز آزمايشگاهي از قبيل ,HPLCs, GCs, UV, IR Atomic Absorption

 Polarimeter, etc.

 • دسترسي به تجهيزات ويژه پژوهشي از قبيل C NMR, Mass Spec, X-ray and١٣ H and١ High resolution) (Power X-rayاز طريق دانشگاهاي عمده کشور.
 • ثبت بيش از ٤٠ اختراع در امريکا و بالغ بر ٦٠٠ اختراع در ديگر کشور هاي جهان و انتشار مقالات علمي متعدد در نشريات طراز اول علمي در رشته شيمي مويد  اهميت پژوهش و پردازش در شرکت آوه سينا ميباشد www.freepatentsonline.com//http:.

بازار اصلي، وضعيت رقابتي و جايگاه شرکت

 

بازارهاي اصلي گروه شامل شرکت هاي پخش دارويي فعال در داخل و صادرات دارو و شرکت هاي داروسازي مي باشد. بر اساس  آخرين گزارش  در دسترس  آمارنامه دارويي  کشور، شرکت داروسازي آوه سينا در سال ١٣٩٦ دربين ١٨٧ شرکت داروسازي کشور رتبه ٤٠ را در فروش عددي و رتبه ٤٩ را در فروش ريالي بدست آورد.

ساختار واحد تجاري و نحوه ارزش آفريني

 

مجموعه داروسازي آوه سينا شامل شرکت هاي داروسازي آوه سينا )سهامي عام(، صنايع شيميايي و دارويي ارسطو سهامي خاص( و پخش دايا دارو)سهامي خاص ( مي باشند و تا اندازه اي زنجيره ارزش در صنعت دارو از توليدمواد اوليه ، توليد دارو و توزيع را در بر مي گيرد. مشخصات شرکت هاي گروه به شرح زير است .

 

 

دارنده ٨٥ عنوان اختراع ثبت شده که در سايت زير قابل مشاهده است :

 

http://www.freepatentsonline.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=khashayar+karimian&submit=

 &patents_us=on

 

 

صنايع دارويي به دو بخش عمده تقسيم مي شوند:

١- صنايع توليد مواد اوليه دارويي API =Active Pharmaceutical Ingredient

اين صنعت در حقيقيت جزء صنايع شيميايي محسوب مي شود که محصول نهايي آن ، مواد اوليه (مؤثره ) داروهاي نهايي مي باشند.

٢-  صنايع Finished Dosage

در اين صنعت مواد دارويي فرمولاسيون شده و به شکل داروي نهايي قرص، کپسول ، شربت ، ويال ، تزريقي و … بسته بندي مي شوند .

*** ايجاد زنجيره ارزش در هرصنعتي باعث کاهش چشمگير بهاي تمام شده و مزيت رقابتي در آن صنعت

مي گردد.

 

بررسي شرکت هاي زير مجموعه :

پخش دايا دارو :

 

 

شرکت پخش دايا دارو در سال ١٣٨٦ توسط شرکت دايا طب و به عنوان پخش سراسري تاسيس گرديد. اين شرکت با تکيه بر کالاهاي وارداتي شرکت دايا طب و تجربيات گروه دايا در زمينه پخش فرآورده هاي بهداشتي و غذايي روند رو به رشد خود را آغاز نمود و موفق شد تا سال ١٣٩٤ با ١٣ مرکز پخش و انبار مرکزي ملکي در نزديکي تهران به فعاليت خود ادامه دهد.

با توجه به افزايش تعداد پخشها و سخت شدن رقابت در بازار دارويي و افت جايگاه شرکت پخش دايا دارو در رنکينگ تصميم بر آن شد که با مهندسي مجدد ساختار شرکت با تواني مضاعف در بازار دارويي حضور فعال خود را به نمايش بگذارد . لذا از آذر ماه ١٣٩٤ مذاکراتي جهت اضافه شدن شرکتهاي توليدي براي حضور در سهامداري پخش دايا دارو آغاز گرديد.

در حال حاضر گروه دارويي روناک دارو که هلدينگهاي خوش نام داروسازي کشور هستند با خريد ٥١% سهام شرکت پخش دايا دارو شرکت آوه سينا با ٢٤ درصد خريد سهام اين پخش ، توان رقابتي دايا دارو را در بازار افزايش داده و امروز جايگاه شرکت پخش دايا دارو از مرتبه ٣٣ به ٢٦ تغيير پيدا کرده است و با فروشي بيش از دويست ميليارد تومان در سال سهمي حدود ١% بازار دارويي را داشته باشد.

 

صنايع شيميايي دارويي ارسطو

 

 

صنايع شيميايي دارويي ارسطو اولين توليد کننده مواد موثره دارويي در ايران در بخش خصوصي ميباشد. اين شرکت در سال ١٣٧٢ تاسيس گرديده و از سال ١٣٧٥ تامين کننده مواد موثره دارويي به مشتريان  داخلي و خارجي ميباشد. بخش هاي پژوهش و پردازش،امور نظارتي ، فروش و بازار يابي و ديگر امور مالي و اداري در دفاتر تهران متمرکز گرديده . امور پردازش فرايند، توليد، کنترل کيفي و ضمانت کيفيت و همچنين مديريت مواد در کارخانه شرکت ارسطو ، واقع در شهر صنعتي کاوه ، در ٩٠ کيلو متري جنوب تهران انجام ميگيرد.

 شرکت شيميايي  دارويي  ارسطو در سال ١٣٩٥ توسط معاونت پژوهش و پردازش نهاد رياست جمهوري شرکت دانش بنيان شناخته شده است. کسب اين رتبه بر اساس پيشينه ممتاز ارسطو در امر پژوهش و پردازش مي باشد. مقالات متعدد در نشريات علمي و ثبت اختراع هاي بين المللي شاهدي بر اين مدعا هستند.

 شرکت ارسطو اولين توليد کننده  مواد موثره ي دارويي پرخطر (High Potency APIs HiPo) در سيستم هاي توليد بسته است. حدود مواجهه  شغلي (OELs) براي مواد موثره دارويي پر خطر اين مجموعه توسط مراجع ذيصلاح در مراحل مختلف توليد اندازه گيري شده و مشخص گرديد که سطح بسيار پايين تري حتي از سختگيرانه ترين حدود مجاز را دارد (لطفا به محصولات ضد سرطان مراجعه کنيد). سيستم هاي بسته گلاس لايند و استينلس استيل و ايزولاتور ها توسط مهندسين اين مجموعه طراحي و توسط توليد کنندگان داخلي ساخته شده است.

 پژوهش و پردازش

 

 پژوهش و پردازش مهمترين وجه تمايز شرکت ارسطو با ساير شرکتهاي توليد مواد موثره دارويي داخلي بوده و متشکل از تيم هاي پژوهش-پردازش شامل شيميدانان با مدارک دکترا، دکتراي داروسازي و فوق ليسانس ، به همراه تيم پشتيباني کارکنان فني شامل مهندسان شيمي ، مکانيک و الکترونيک است.

 عضويت علمي متخصصين اين شرکت در دانشگاه هاي عمده در تهران و تدريس واحد هاي شيمي و مهندسي دارو سازي توسط ايشان در دانشگاه ها موجب ارتباط نزديک اين شرکت با مراکز اصلي تحقيقاتي کشور ميباشد.

 به کار گيري تجهيزات مدرن و به روز آزمايشگاهي از قبيل ,HPLCs, GCs, UV, IR, Atomic Absorption

 Polarimeter, etc .

 دسترسي به تجهيزات ويژه پژوهشي از قبيل C NMR, Mass Spec, X-ray١٣ H and١ High resolution)  (and Power X-rayاز طريق دانشگاهاي عمده کشور

 ثبت بيش از ٤٠ اختراع در امريکا و انتشار بالغ بر ٦٠٠ مقاله در نشريات تراز اول علمي در رشته شيمي مويد

اهميت پژوهش و پردازش در شرکت ارسطو ميباشد.www.freepatentsonline.com//http:

 مقالات علمي متعدد در نشريات علمي با ضريب اثر گذاري (Impact Factor) بالا.

 پژوهش و پردازش در حوزه سنتز و  فرايندهاي جديد  (Non-infringing Process Development) با ثبت مالکيت فکري بين المللي .

 توان بالاي علمي شرکت ارسطو پردازش فرايند هاي جديد براي محصولات تحت ثبت اختراع را ممکن نموده که اين امر موجب صادرات محصولات تحت ثبت اختراع فرايند  (Process Patent) اين شرکت به کشور هايي چون

کانادا، المان و برزيل گرديده.

 سنتز، تعيين ساختار، درجه خلوص، تعيين مقدار و مشخصه هاي کيفي استانداردهاي ثانويه براي محصولات اين شرکت بر اساس معيارهاي تعريف شده در(٣.٣ ,٣.٢ ,٢.١١ ,and ICH QA٦ ١١.١ ICH QA٧;٣١.S.٣٢ ,ICH) ICH M$Q

 

طرح توسعه و پروژه ملي شرکت ارسطو :

 

بررسي بازار مواد اوليه داروهاي ضد سرطان

 

مجموع ارزش مواد اوليه داروهاي ضد سرطان رقمي حدود ٤٠٠٠ ميليارد ريال مي باشد که با توجه به ظرفيت هاي شرکت ارسطو کسب بازار بيش از ٥٠ درصد براي اين شرکت کاملا در دستر س مي باشد

ذکر ٢ نکته در خصوص تامين مواد اوليه داروهاي ضد سرطان حائز اهميت است :

١-  کل مواد اوليه تاميني ساير شرکتهاي دارو ساز در حال حاضر وارداتي مي باشد و شرکت ارسطو اولين شرکت است که به فرمول پيچيده (IPA) ماده موثره دستيابي پيدا کرده است.

٢-  اين مواد در حال حاضر با ارز ٤٢٠٠ توماني تامين ميگردد که با توجه به سياستهاي دولت  تا اواخر سال اين ارز حذف و ارز نيمايي در اختيار تهيه کنندگان مواد اوليه قرار مي گيرد. بعبارتي بازار ١٠٠٠ ميليارد توماني براي تامين کننده انحصاري اين مواد يعني” ارسطو”

اما آنچه ارزشگذاري را براي ما پيچيده مي نمايد براورد ارزش حق اختراع يا همان Patent مي باشد که تا بحال بندرت مقاله يا تحليلي در اين خصوص برخورد کرده ام مخصوصا در خصوص دارو و آن هم از نوع داروهاي خاص و ضد سرطان و به ناگزير به رفرنس هاس معتبرخارجي نظير مرکز ملي اطلاعات زيست فناوري آمريکا  مراجعه کرديم , نتيجه شگفت آور است که بدليل عدم اطاله کلام لينک هاي مورد نظر به شرح ذيل تقديم مي گردد.

به عنوان مثال در يکي از مقاله هاي تحليلي بورس اوراق بهادار ايالات متحده که بر روي ١٠ داروي سرطاني انجام شده است هزينه  متوسط  توليد  يک  داروي  سرطان تنها ٦٤٨ ميليون دلار  مي باشد. و متوسط زمان به نتيجه رسيدن يک داروي سرطاني حدود ٧.٣ سال است و سرانجام بعد از تمام اين مراحل تعداد داروهاي کمي تاييديه سازمان غذا و دارو آمريکار ا اخذ مي کنند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC/5710275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6488126/

حال ارزشگذاري شرکت ارسطو را با کشف ماده موثره ٩ داروي ضد سرطان به مخاطبين و کارشناسان عزيز واگذار ميکنم .

با توجه به مستندات پيش رو شرکت اوه سينا و زير مجموعه آن کمتر از ١٠ درصد ارزش ذاتي در حال معامله هستند (در زمان نگارش اين تحليل ارزش مارکت اين شرکت رقمي معادل ٦٠٠ ميليارد تومان مي باشد)

قيمت يکي از داروهاي خوراکي ضد سرطان که شرکت آوه سينا توليد خواهد کرد کپسدل vorinostat با نام

تجاري  Zolinza:

https://www.drugs.com/price-guide/zolinza

قيمت تنها يک کپسول ١٠٠ ميلي گرمي ١٣٠ دلار , دقت کنيد يک “کپسول “

البته اين آمار نه از اين جهت که اين دارو بايد در ايران نيز اين قيمت باشد بلکه براي دانستن ارزش ذاتي اين محصول است.

شايان ذکر است برخي مواد اوليه ضد سرطان در حال حاضر توسط شرکت ارسطو توليد و به فروش مي رسد:

بررسي اثر توليد١٠ داروي ضد سرطان شرکت آوه سينا :

 

جدول مقداري :

 

با مراجعه به امار نامه دارويي کشور متوجه شديم اين دارو (شايد به دليل قيمت خيلي بالا -هر يک کپسول ١٣٠ دلار) در ليست داروهاي وارداتي نيست اما با توجه به اينکه ميانگين ساير داروهاي سرطاني بيش از ٨٥٠٠٠ واحد است به همين دليل در شرايط بسيار محتاطانه ميانگين مصرف سالانه در گزارش ٥٠٠٠٠ واحد در نظر گرفته شده است .

جدول ريالي :

 

همانگونه که مشاهده مي گردد شرکت اوه سينادر سال ٩٩ مبلغ ٥١٧ ميليارد ريال و در سال ١٤٠٠ حدود ١,٥١٤,٥١٠ ميليارد ريال (با ارز٤٢٠٠ توماني ) از بازار اين اقلام دارويي ضد سرطان را مي تواند تصاحب نمايد.

براورد عملکرد مالي با توجه به طرح توسعه :

 

با توجه به مفروضات فوق شرکت دارويي اوه سينا در سال ٩٩ در صورت عدم حذف ارز ٤٢٠٠ توماني به سود تلفيقي در محدوده ١٨٠٠ ريال و در سال ١٤٠٠ به سود هرسهم ٣٩٠٠ ريالي کسب نمايد. و درصورت حذف ارز به سود تلفيقي بيش ٨٠٠٠ ريال در سال ١٤٠٠ دست پيدا کند.

پروژه اتاق هاي تميز (Hazard Room) جهت توليد داروهاي خاص :

 

 

*** اميدوارم روزي برسه که هيچ يک از هموطنان عزيزم از اين دارو ها استفاده نکنند.

تهيه و تدوين :

رسول چطردوز

٢٩ مهر ٩٨

کشت و صنعت آبشیرین (آبین)

تحلیل بنیادی شرکت کشت و صنعت آبشیرین ( آبین )

 

شرکت کشت و صنت آب شيرين

(بزرگترين شرکت بورسي از منظر وسعت در ايران با مساحت بيش از ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

متر مربع، بعبارتي ٤٠٠٠ هکتار)

تهيه و تدوين : رسول چطردوز

٣-آذر-٩٨

مقدمه :

 

مي گويند حضرت آدم هنگام هبوط به زمين مشتي گندم و سي شاخه گياه با خود آورد که يکي از آن ها پسته بود؛ اين گياه حدود سه تا چهار هزار سال قبل در ايران مورد کشت و پرورش  قرار گرفت؛ سبزوار، دامغان، سمنان و کرمان از استانهاي با سابقه در کشت اين محصول هستند اما اکنون بايد به اين ليست استان قم را هم اضافه کرد.

پسته گياهي  داراي  ١١ گونه  اهلي  به  صورت  درخت و  درختچه  با برگ هاي مرکب  است؛ اين  گياه با تنوع گل دهي ارقام مختلف اين امکان را مي دهد که در سرماي ديررس، بارندگي و گرماي زودرس بهاري که از عوامل محدود کننده اقليمي محسوب مي شوند، رقمي  را انتخاب کرد  که کم ترين لطمه به گل  و  وضعيت گرده افشاني وارد کند؛ زمان گل دهي ارقام مختلف مورد تاثير شرايط محيطي از جمله اقليم منطقه ، نحوه تغذيه و کوددهي، آبياري و بافت خاک قرار مي گيرد.

اهميت اقتصادي پسته که معروف به طلاي سبز مي باشد برهيچ کس پوشيده نيست.پسته بعنوان يک محصول استراتژيک جايگاه خاصي را در بين توليدات کشاورزي دارا مي باشد که اين محصول بخش عمده اي از صادرات غير نقتي را تشکيل مي دهد. درشرايط کنوني حدود ٥٥ درصد از توليد جهاني و بيش از ٧٠ درصد از صادارت جهاني پسته در اختيار کشور ما قرار دارد.

نقشي که پسته دراقتصاد کشاورزي کشور دارد ، سبب گرديده تا مناطق زيادي که مستعد کشت اين محصول مي باشند ، به پرورش  آن اختصاص يابد. از طرف ديگر سازگاري با شرايط  نامساعد  محيطي ازجمله شوري آب وخاک مقاومت به خشکي و کم  آبي  سبب گرديده تا جايگاه ويژه اي در مناطقي که داراي شرايط  نامناسب کشت براي ساير محصولات (زراعي و باغي) هستند پيدا نمايد و اين امر از نظر اقتصادي در اين مناطق داراي اهميت خاصي مي باشد.

با توجه به کمي و شوري آب در استان قم پسته از جمله گياهاني است که مي تواند با شرايط اقليمي استان سازگار باشد؛ از سوي ديگر با توجه به تغيير الگوي کشت در استان قم از زراعت به باغباني و احداث باغهاي مناسب با شرايط آب و هوايي از برنامه هاي جهاد کشاورزي استان قم است.

مجتمع کشت و صنعت آب شيرين  در  ٤٥ کيلومتري کاشان در  اراضي  حسين آباد ميش  مست  واقع  شده  است؛ اين مجتمع در سال ٧٦ با سه هزار هکتار و با بخش هاي مختلف زراعت غلات، باغ گل محمدي، باغ انگور، باغ انار و باغ پسته شروع به کار کرد .

تاريخچه تأسيس

 شرکت کشت و صنعت آب شيرين در تاريخ ١٣٧٣/٩/٢٠ در ادارة ثبت شرکت هاي تهران در قالب شرکتي با مسئوليت محدود به ثبت رسيده است . پس از خريداري کل سهام اين شرکت در سال ١٣٧٨ توسط شرکت ايثار فجر به شرکت سهامي تغيير يافته و به اداره ثبت شرکت هاي کاشان منتقل گرديد.

لازم به ذکر است که شرکت ايثار فجر در سال ١٣٧٥/١٠/٥  تاسيس گرديده و  سرمايه آن متعلق به ١٧٠٠٠ نفر از

ايثارگران کاشان، آران و بيدگل ، نطنز، بادرود و قم مي باشد.

موضوع فعاليت شرکت

 انجام کليه امور کشاورزي، باغباني، تهيه ادوات و ماشين آلات کشاورزي ، دام داري ، دام پروري ، پرورش آبزيان ، طيور، صنايع جانبي و تبديلي کشاورزي، مواد غذايي و مسايل مربوط به آن.

محل  اجراي طرح هاي شرکت  در  زميني به وسعت تقريبي  ٥٠٠٠ هکتار در ٥٥ کيلومتري شهرستان کاشان و ٣٥ کيلومتري شهرستان قم واقع است. (حدود ١٠٠٠ هکتار آن واگذار شده است )

اهداف تأسيس شرکت آبشيرين

 استفادة حداکثري از قابليت ها و پتانسيل هاي موجود در منطقه

 ايجاد اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان کشاورزي و توسعه مشاغل مولد

 ايجاد ارزش افزوده براي داراييهاي شرکت

 مشارکت در توسعه و رشد اقتصادي کشور و منطقه

 تامين بخشي از نياز داخل کشور در راستاي خودکفايي محصولات کشاورزي

امکانات:

 ٤ حلقه چاه، ٥ رشته قنات که حداقل ٢١٠ ليتر در ثانيه و حداکثر ٣٠٠ ليتر در ثانيه است.

 ١٤کيلومتر شبکه برق رساني از روستاي آبشيرين به چاه هاي کشاورزي و تجهيز چاه هاي شرکت

 تسطيح اساسي اراضي کشاورزي جهت باغات و مزارع به مساحت بيش از ١٢٠٠ هکتار

 استخر ذخيره آب با پوشش ژئو ممبران به ظرفيت ١٠٠،٠٠٠ متر مکعب

 کانال سيماني انتقال آب با ظرفيت انتقال ٤٠٠ ليتر در ثانيه به طول ٣ کيلومتر

 لوله گذاري PVC و آزبست و پلي اتيلن به طول ٤٠ کيلومتر

 شبکه زهکش زيرزميني و

 تحت مالکيت به طول ٢٤،١٠٠ متر

 سيستم هاي آبياري تحت فشار قطره اي، بابلر با هدف استفاده بهينه از آب آبياري به مساحت ٣٠٠ هکتار

 احداث دو سد خاکي بر روي رودخانه هاي شوراب و مهرآباد هر کدام به ظرفيت ٣٠٠ هزار متر مکعب به منظور کنترل سيل و تغذيه قنوات پايين دست شرکت

 ٥ سيلوي کود دامي با ظرفيت ٥٠٠٠ تن

 جاده بين مزارع و باغات به طول ١٥٠ کيلومتر

 احداث بادشکن با درختان سازگار با اقليم ، آب و خاک منطقه با هدف کاهش خسارت بادهاي گرم و شديد به طول ١٠٠ کيلومتر

 باغات پسته شامل ارقام: احمد آقايي، اوحدي (فندقي )، کله قوچي ، عباسعلي و اکبري به تعداد ٤٢٥.٠٠٠ اصله درخت و مساحت ٦٠٠ هکتار که ٩٠% اين درختان پيوند خورده است.

 باغات انگور و گل محمدي جمعا به مساحت ٣ هکتار

 آماده سازي اراضي  به مساحت ٥٠٠ هکتار جهت کشت محصولات زراعي شامل : گندم ، جو، کلزا ، انواع صيفي جات، يونجه ، ذرت علوفه اي و…

احداث باغات پسته

طرح پسته کاري شرکت در سطح ٦٠٠ هکتار از اراضي و در قالب ٥ باغ پسته با توجه به تنوع خاک و شيب منطقه از سال

١٣٧٥ شروع شده که داراي قابليت توسعه به ١٢٠٠ هکتار مي باشد.

 –آب مورد نياز طرح احداث باغات پسته ، از طريق چاه ها و قنوات توسط شبکه اي گسترده شامل کانال آبرساني روباز، لوله

هاي زيرزميني و سيستم آبياري تحت فشار تأمين و اجرا گرديده است .

مشخصات آب هاي زيرزميني منطقه:

خروجي آبخوان قم و کاشان به سمت مزرعه آبشيرين است. به تعبيري شيب سفره هاي زيرزميني شهرستان هاي کاشان, قم و اطراف به سمت منطقه مزرعه آبشيرين است. بنابراين اين منطقه از نظر کمي فوق العاده پر آب است به گونه اي که سطح استاتيک آب هاي زيرزميني منطقه بين ٦٠ تا ٧٠ متر است. همچنين کاهش سطح ساليانه آب هاي زيرزميني در اين منطقه بسيار اندک است.

ويژگي ها:

 راه هاي دسترسي به مزرعه:

 راه آهن: مزرعه شرکت آبشيرين در کنار خط آهن اصلي شمال – جنوب کشور و بين دو ايستگاه راه آهن شوراب با فاصله  ١٠ کيلومتر و دهنار با فاصله ٢٠ کيلومتر واقع شده است.

 آزادراه : آزادراه اميرکبير و جاده قديم قم – کاشان از بين اراضي شرکت آبشيرين عبور کرده و نزديک ترين راه دسترسي را فراهم نموده است.

 فرودگاه : فاصله مزرعه تا فرودگاه بين المللي امام خميني ١٣٠ کيلومتر مي باشد.

 گمرک: شهرستان کاشان داراي واحد مستقل گمرک مي باشد.

قابليت هاي گردشگري :

با توجه به قرار گرفتن مزرعه شرکت کشت و صنعت آبشيرين در شاهراه شمال – جنوب  کشور  و  در  مجاورت اتوبان اميرکبير  و جاده قديم قم – کاشان و تردد ميليون  ها مسافر و گردشگر در طول سال و نيز با وجود جاذبه هاي  فراوان گردشگري در محدوده اين شرکت، پتانسيل بالايي جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري در اين شرکت وجود دارد.

برخي از جاذبه هاي توريستي شرکت عبارتند از :

 –باغ گل محمدي و کارگاه گلابگيري ، که با توجه به اقليم و شرايط آب و هوايي، اين منطقه داراي اولين گل از لحاظ زمان رويش مي باشد.

 –وجود رمل ها وتپه هاي شني فراوان و جاذبه هاي کوير مرکزي ايران در محدوده اراضي شرکت

 –فاصله کوتاه تا درياچه نمک ( کمتر از ٢٠ کيلومتر)

 –باغات پسته که مي تواند در فصل برداشت پذيراي مسافران و گردشگران باشد

 –وجود جاذبه هاي اکوتوريستي و پارک هاي طبيعي حيات وحش همچون انواع پرندگان شکاري همچون عقاب و شاهين و … و نيز پرندگان مهاجر

ظرفيت هاي سرمايه گذاري :

 –توسعه باغات پسته

 –احداث کارخانه هاي صنايع تبديلي مانند: اسانس گل محمدي ، توليد  گلاب، ايستگاه فرآوري پسته ، احداث کارخانه توليد کنسانتره انار و…

— سرمايه گذاري در زمينه جاذبه هاي گردشگري

آمريکا رقيب ايران در توليد و صادرات پسته

نخستين رقيب ايران در اين زمينه آمريکا است؛ آمريکا سابقه ٥٠ ساله در کشت پسته دارد و خود آن ها هم معترفند که طمع و مزه پسته ايران قابل مقايسه با پسته آمريکا نيست .

بنا به اعلام «وزارت کشاورزي ايالات متحده آمريکا» در سال زراعي ٢٠١٣ – ٢٠١٢ توليد جهاني پسته به رکورد ٦٥٠ هزار تن رسيده است که از اين ميزان ٢٥٠ هزار تن آمريکا و ٢٠٠ هزار تن در باغ هاي ايران توليد شده است ؛ از آن جايي که مصرف داخلي آمريکا تغييري نکرده صادرات آن ١٨٠ هزار تن و براي کشورمان با ٢٠ درصد افزايش ١٤٠ هزار تن برآورد شده است.

جالب است بدانيم چينيها با واردات ٣٦٦ هزار تن گوي رقابت را از ديگران ربوده اند و بعد از آن اتحاديه اروپا بزرگ ترين مصرف کنندگان پسته هستند.

بيترديد با توجه به بي آبي و شوري خاک و آب قم کشت پسته از فرصت هاي خوب اقتصادي استان ما محسوب مي شود که مي تواند در کنار ارز آوري فرصتهاي شغلي خوبي ايجاد کند.

ميزان محصول يک درخت پسته

با توجه به شرايط  نوع خاک  ،شيوه هاي  کاشت ،داشت وبرداشت ومراقبت هاي خاص  اين دوران با توجه به سن درخت ميزان محصول  پسته متغير  است.به طوري  که معمولا  انواع مرغوب پسته خيلي  کمتر از انواع نامرغوب  ،پسته مي دهند.وميزان محصول درختان جوان به مراتب کمتر از محصول درختان مسن است.در بعضي مناطق کشت،اولين محصول درخت پسته در ٥ تا ٦ سالگي اتفاق مي افتد واين در حالي است که در مناطق ديگر بين ٧ و٨ سالگي ،در مناطق کم آب حتي تا ١٢ سالگي برنما مي گردد.

البته حداکثر محصول پسته بين سن ١٥ تا ٤٠ سالگي به دست مي آيد.به طور متوسط مقدار محصول يک درخت پسته

١/٥ تا ٣ کيلوگرم پسته تازه است که بعد از خشک شدن تقريبا ٤٠٠ گرم تا ١ کيلو پسته است.   در سني که درخت حداکثر محصول را مي دهديعني از ٣٠ تا ٤٠ سالگي مقدار محصول نسبت به نوع آن متفاوت است.يعني مقدار محصولي که  درختاني  که  پسته  درشت ومرغوب  مي  دهند  ٧٠ تا ١٣٠ کيلو  پسته تازه مي  باشد.ومقدار درختان  پسته نا  مرغوب

١٠٠تا ٢٠٠ کيلو پسته تر مي باشد.

نکته :نسبت ميزان پسته خشک به مقدار پسته تازه تر در حدود ٣٠/ مي باشد بنابر اين از ١٠٠تا ٢٠٠ کيلو پسته تازه در حدود ٣٠ تا ٦٠ کيلو پسته خشک حاصل مي شود.

از نکات قابل ذکر ديگر اين که : محصول دادن درخت پسته يکنواخت نيست به طوري که در يک سال محصول زياد ودر يال بعد مقدار آن کم مي باشد.وعلت اين امر همان زيادي محصول در يکسال است که مانع ذخيره شدن مواد غذايي براي تشکيل ميوه سال دوم مي گردد.

با توجه  به نکات ذکر  شده  ما نمي توانيم  دقيقا ميزان  محصول  يک  درخت  پسته را مشخص کنيم  چرا که  انواع درختان پسته يک باغ از يک نوع نيستند،سن درختان متفاوتندواز طرفي مقدار محصول يکسال با سال ديگر متفاوت است.

خواص پسته

پسته از ميوه هاي خشک محسوب مي شود ومقدار آب آن بيش از ٨/ درصد نيست.ترکيبات پسته عبارتند از:١/٧ درصد املاح  معدني١٧/٥ درصدمواد ازت دار،٥٢ درصد  چربي  و٢٢ درصد  هيدرات  دو کاربن .گذشته از  فسفر وکلسيم  که در استحکام استخوان ،خون وعضلات اهميت فراوان دارد.در پسته مقدار قابل توجهي آهن وجود داردکه در تمام سلول هاي بدن وجودش  لازم استوبراي  ادامه  حيات وساختمان هموگلوبين وگلبولهاي قرمز خون دخالت دارد.مواد ديگر  موجود در پسته :پتاسيم ،منيزيم ،ويتامين هاي آ-ب وب٢ وويتامين e وجود دارد. پسته به عنوان يک ماده غذايي گياهي و نيرو بخش و درمان کننده بسياري از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

درختان پسته سال آوري و سال ناآوري دارند

سالآوري عارضه اي است  که  ميزان  باردهي درختان پسته در  يک سال  زياد  و  در  سال بعد  کم مي شود و  به اصطلاح کشاورزان درختان پسته در يک سال پربار و يک سال کم بار هستند؛ علت سال آوري اين است که در سالي که پسته بار مي دهد تعداد زيادي از جوانه هاي گل که عهده دار تشکيل محصول سال بعد هستند، ريزش مي کند.

درخت پسته پنج سال بعد از کشت به باردهي مي رسد و ١٣ سال زمان لازم دارد تا به باردهي اقتصادي برسد.

(بعبارتي در ١٨ الي ٢٠ سالگي درخت پسته به بلوغ مي رسد)

از هر هکتار باغ پسته مجتمع آب شيرين دو تن محصول برداشت مي شود (استناد به کيل گيري*) که شامل پنج رقم پسته احمدآقايي، اوحدي، کله قوچي و اکبري است.

از ارقام تجاري  پسته  «احمدآقايي»  است ؛  با ميوه  بادامي  شکل ،  پوست استخواني سفيد  و درشتي  ميوه  که  در  سالهاي اخير مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و اين رقم داراي بيشترين شدت سال آوري است که در صورت اعمال مديريت صحيح به مقدار زيادي قابل کنترل است.

 «اوحدي» يکي از مهم ترين و معروف ترين ارقام تجاري پسته است؛ ارتفاع اين درخت حدود سه متر و اغلب برگ ها مرکب برگچه اي، متوسط گل ، زودرس و سال آوري متوسطي دارد؛ محصول اين رقم در دهه اول شهريور قابل برداشت است.

ميوه پسته «کله قوچي» فندقي شکل و درشت است ؛ اين رقم در مقايسه با اوحدي شاخه هاي قوي و محکم تري داشته اما نسبت به کمبود آب و مواد غذايي حساسيت بيشتري دارد؛ اين رقم در دهه دوم شهريور قابل برداشت است.

از ديگر ارقام تجاري، پسته «اکبري» است اين رقم با ميوههاي بادامي شکل و کشيده بالاترين ارزش اقتصادي را دارد؛ اما از گرمازدگي خسارت بيشتري را متحمل مي شود؛ پسته اکبري در دهه سوم شهريور قابل برداشت است .

* کيل گيري( اندازه گيري ميزان برداشت در هکتار) در اجراي عمليات کيل گيري سه درخت قوي با ميزان بار زياد ، سه درخت متوسط و سه درخت ضعيف در ميزان باردهي در نظر گرفته شده و کل محصول اين درخت ها برداشت و ميانگين پسته توليدي به عنوان ميانگين برداشت محصول باغات پسته در شهرستان در نظر گرفته مي شود .

بخش دوم :

بررسي باغات پسته و تحليل سودآوري :

اين مجتمع داراي پنج باغ پسته هر کدام به وسعت ١١٥ هکتار است که ١٥ هکتار در هر باغ مختص شوارع است و در مجموع ٤٠ کيلومتر به کانال زه کش اختصاص پيدا کرده است.

دو باغ از مجموع باغ هاي پسته به روش مکانيزه آبياري مي شود، روش آبياري در اين دو باغ قطره اي و بابلر است.

باغ ١: باغ ضعيف شرکت است که بازدهي مناسبي ندارد و شرکت درصدد آن است که طي دوسال آتي نسبت به بهبود خاک و شرايط اقليمي تمهيداتي انجام دهد.

باغ٢: عمدتا فندقي بوده که در سال ٩٣ عمليات تبديل آن به اکبري شروع شده و سال ٩٩ اولين سال باردهي آن است.

باغ٣: ترکيب متنوعي دارد و بهترين نوع پسته عباسعلي در اين باغ مي باشد. و درآمد اصلي شرکت از اين باغ است

باغ٤: ٦٠ تن احمد آقايي و ٣٠ تن اکبري محصول عمده اين باغ را تشکيل مي دهد.

باغ١٢: ٥٠ درصد باغ عمليات پيوند از فندقي به اکبري در سال ٩٣ انجام و سال ٩٩ اولين بار خود را عرضه مي کند.

*درحال حاضراز ظرفيت ٢١٠ هکتار باغ (کادر مشخص شده در جدول) بازدهي کسب ميگردد و  ٢٩٠هکتار آن از سال

٩٩ به وارد مدار توليد مي گردد.

تغييرات عمليات پيوند فندقي به اکبري :

نوع پسته  ٩٥ تغييرات عمليات پيوند فندقي به اکبري

بدليل عدم باردهي مطلوب پسته فندقي در منطقه زراعي مذکور در سال ٩٣ شرکت طي عملياتي درختان پسته فندقي را با نهال پسته اکبري پيوند زده است که عمليات بيش از ٢٠٠ هکتار به اتمام رسيده است و طي سال ٩٩ حدود ٥٠ هکتار ديگر به اتمام مي رسد. شايان ذکر است از سال ٩٩ اين ٢٠٠ هکتار به مدار بازدهي مي رسند و ظرفيت استحصال شرکت افزايش مي يابد. البته درخت پسته در ٧ سالگي بسيار کم بار است.

نکته***: باغ هاي پسته در حال حاضر با توجه به سن کم پيوند درختان با ظرفيت زير ٤٠ درصد در حال توليد محصول هستند که از سال ٩٩ ظرفيت به ٥٠ درصد و در سنوات اتي  به مرور و با توجه به بالغ شدن درختان تمام ٥٠٠ هکتار به ظرفيت توليد شرکت ٢ تا ٥ برابرافزوده خواهد شد .

 ** تا قبل از سال ٩٧ شرکت پسته را بدون فراوري به فروش مي رسانده است ولي از سال ٩٧ با توجه به ايجاد مرکز ضبط و فرآوري پسته حدود نيمي از توليد

فراوري شده و در سال ٩٨ تمام محصولات فراوري و با قيمت بسيار بالاتري به فروش مي رسد.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه مي گردد شرکت مي تواند در سال ٩٩ با فراوري حدود ٢٥٧ تن پسته با نرخ ميانگين ١٥٢٠٠٠٠ ريال به فروش ٣٩٠ ميليارد ريالي و طي سال ١٤٠٠ با فراوري ٣٠٧ تن پسته به فروش ٥٤٠ ميليون ريالي دست پيدا کند.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه مي گردد شرکت کاملا رشدي بوده (حاشيه سود متوسط ٨٠ درصدي ) و متوسط رشد درآمد شرکت طي سال ٩٦ الي ٩٨ با متوسط رشد ١٤٩ درصدي در سرفصل سود عملياتي با رشد ٢٠٨ درصدي مواجه است.

با توجه به رسيدن درختان پسته به دوره بلوغ بازدهي شرکت از سال ٩٩ آغاز و سود خوبي نصيب سهامداران خواهد گرديد. بطوريکه با توجه به مفروضات تحليل سود براوردي سال ٩٨ حدود ٣١٨ ريال و در سال ٩٩ با بهره برداري از درختان پيوندي ٧ ساله با رشد ١٦٢ درصدي به ٨٣٤ ريال خواهد رسيد.

*** ترکيب بهاي تمام شده (مواد دستمزد سربار:  ٢٧-٤٣ و ٣٠ درصد) عمدتا دستمزد مي باشد نکته اي که در اينجا متذکر مي شويم اينکه با افزايش فروش بهاي تمام شده رشد محسوسي نخواهد کرد و پيش بيني مي گردد حاشيه سود تا

٨٥ درصد نيز رشد نمايد.

براورد تجديد ارزيابي شرکت از محل زمين :

اين شرکت بالغ بر ٤,٠٠٠ هکتار در ٤٥ کيلومتري کاشان در اراضي حسين آباد ميش مست زمين دارد با فرض براورد ارزش زمين کشاورزي براورد حدودي کارشناسي متري ١٠,٠٠٠  تومان و ٧٠٠ هکتار که از کشاورزي به ساير تغيير

کاربري داده است حداقل متري ٥٠,٠٠٠ تومان مي باشد به شرح جدول ذيل است:

با توجه به جدول فوق شرکت پتانسيل افزايش سرمايه تا ٢,٠٠٠ درصد را دارا مي باشد.

شرکت در١٥ مرداد ٩٨ در سامانه کدال به تجديد ارزيابي دارايي ها اشاره کرده است:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=uUitanyp38mUAVxOB2qpsQ%3D%3D&rt=0&let=11&ct

 =0&ft=-1

فروش بخشي از دارايي در برنامه شرکت :

 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=OZRIBcp0yCVsA5B3J5sjlA%3D%3D&rt=0&let=11&ct=0

در صورت انجام اين معامله و با توجه به قيمت پايه زمين مزبور که در واقع همان باغ پسته مي باشد رقمي معادل ٢,٥٠٠ الي ٣,٠٠٠ ميليارد ريال براورد مي گردد که سود غير عملياتي به ازاي هر سهم ١٠,٠٠٠ ريال کسب خواهد گرديد.

آرزو ميکنم اين محصول ارزشمند و پر خاصيت در سبد تغزيه تمام هموطنان عزيزم جايگاه ثابتي پيدا کند.

 ٣ آذر ٩٨- رسول چطردوز