شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

 تحليل بنيادي شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ( حپارسا )

جلل بختياري

 

معرفي شرکت

 

 • تاسيس در سال ١٣٨٤با نام حمل و نقل ريلي نيرو )سهامي خاص (
 • تغيير نام در سال ١٣٩٤به حمل و نقل ريلي پارسيان و تبديل شدن به سهامي عام
 • دارنده بزرگترين ناوگان ريلي مخزن دار در کشور
 • شرکت در سال ١٣٩٥به صورت رسمي به فرابورس وارد شد.

مالکيت و کنترل شرکت

 

 • سهامدار عمده شرکت توسعه بين الملل ساحل و فراساحل کيش است. اين شررکت ،هلردينگ

حمل و نقلي سرمايه گذاري غدير است .

ساختار مشتريان شرکت

ساختار هزينههاي شرکت

سرمايه

 

 • سابقه افزايش سرمايه هاي شرکت به شرح جدول زير است :

 • اخيرا در مجمع سال مالي منتهي به شهريور ٩٨، مديريت شرکت از قصد شرکت براي افزايش سرمايه از محل آورده

و بررسي افزايش از محل تجديد ارزيابي داراييها خبر داد. هدف شرکت از اين افزايش سرمايه توسعه ناوگان خود و خريد لکوموتيو و کشنده است .)(

ناوگان ريلي شرکت

 

 • شرکت در حال حاضر داراي ١٢٠٠واگن آماده به کار است. نوع اين واگنها و سال ساخت در جدول زيرر آورده

شده است :

 • شرکت فعل از لکوموتيوهاي اجاره اي استفاده مي کند اما در آينده نزديک قصد خريد لکوموتيو نيز دارد. )(
 • بنابر اطلاعات منتشره شرکت در سايت و سامانه کدال )٣١-شهريور-٩٧( شرکت سفارش خريد ٢٠٠واگن ٥٥٧ هزاري ديگردارد که با توجه به زمان ساخت واگن ها در سال جاري و سال آينده آنها را دريافت خواهد کرد. )

برآورد ارزش ناوگان ريلي شرکت

 

 • واگن مخزن دار به دليل تفاوت روش ساخت و نياز به رعايت استانداردهاي ايمني به جهت حمل مرواد نفتري و

قابل اشتعال قيمت بالاتري نسبت به انواع ديگر واگنهاي باري دارد.

 • در حال حاضر شرکتهاي واگن سازي پارس، واگن سازي کوثر و فولد درخشان اراک توانايي ساخت واگنهراي

مخزن دار را دارند که سفارشات اخير حمل و نقل ريلي پارسيان تماما توسط شرکتهاي داخلي انجام ميشود.

برآورد ارزش ناوگان ريلي شرکت

 

 • طبق اطلاعات منتشر شرکت در سامانه کدال )٣١شهريور ٩٧سوال ١١( قيمت خريد هر واگن مخزن دار ٢٢٠

ميليون تومان ذکر شده که با توجه نرخ ارز در تاريخ ثبت سفارش واگن ها ارزش هر واگن تقريبرا بره عردد ٥٠

هزار يورو نزديک ميشود. هم چنين طبرق اطلاعرات منتشره شرکت ) ١٥تيرر ٩٨( در سامانه کردال ارزش

جايگزيني هر واگن مخزن دار ٥٥هزار يورو ميباشد. )

 

 • براي اساس ارزش ١٢٠٠واگ شرکت در حال حاضر حدود ٨٥٠ميليارد تومنان اسنت

که به ازاي هر سهم شرکت ٣٤٠٠تومان ميشود.

 • در صورتي که طبق اطلاعات منتشره شرکت ٢٠٠واگن در راه را نيز در نظر بگيرريم ارزش واگنها به ٩٨٠

ميليارد تومان ميرسد. که به ازاي هر سهم شرکت ٣٩٢٠تومان ميشود.

ساير دارايي هاي شرکت

 

 • طبق اطلاعات منتشره شرکت در سامانه کردال )١٥تير ٩٨سوال ٥( شرکت داراي ٥واحد

آپارتمان با کاربري اداراي واقع در محدوده خيابان ملاصدرا تهران، جمعا به مساحت ١٠٠٠مترر

مربع است. )

 • اگر متوسط قيمت در اي محدوده را متري ٢٥ميليون تومان در نظر بگينريم. ارزش

داراييهاي ثابت شرکت ٢٥ميليارد تومان برآورد ميشود.

بررسي افزايش نرخ

 

 • اخيرا شرکت اعلم کرده است که ٢٠.٢درصد افزايش نرخ ارائره خردمات خرود دريافرت کررده

است. نمودارهاي صفحات بعدي نشان ميدهد روند افزايش نرخ هاي دريافتي شرکت با افزايش

هزينه ها و تورم همخواني نداشته است .

 • ٢٠.٢درصد افزايش نرخ تنها پوشش دهنده بخشي از عقب مانردگي رشرد درآمردهاي شررکت

است و به نرر شرکت بتواند پس از مدتي افزايش نرخ دوباره بگيرد.

 • ل زم است شرکت در جهت رعايت صرفه و صلح کليه سهامداران به دنبال افزايش نرخ درسرال

آينده باشد.

 • شرکت موضوع مذاکره درباره دريافت افزايش نرخ را در شفاف سازي اخير خود در سامانه کردال

٥آذر ٩٨(عنوان کرده است. )

بررسي افزايش نرخ

 

 • عدم تناسب در نمودار زير کامل مشخص است .

بررسي افزايش نرخ

 

 • با توجه به نمودار زير پتانسيل حداقل ٢٠درصد افزايش ديگر در نرخ ارائه خدمات وجود دارد. )با فرض ثابت

ماندن نرخ حق دسترسي (

سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • راه آهن قلب تپنده حمل و نقل در اقتصاد هر کشوري است. بدون سرمايهگذاري و توسرعه حمرل و نقرل ريلري

تصور توسعه و رشد اقتصادي در کشور پهناوري نرير ايران کره البتره از مزيرت جغرافيرايي فروق العراده اي هرم

برخوردار است، تقريبا غير ممکن است .

 • براساس مطالعات صورت گرفته در حمل و نقل بار براي جابجايي هر تن کيلومتر در حمل و نقل جرادي اي ٣٦

سي سي و در حمل و نقل ريلي ٦سي سي سوخت مصرف مي شود. يعني نسبت مصررف سروخت در حمرل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي ١به ٦است. )١(

 • براساس محاسبات بال به ازاي هر ت کيلومتر ٣٠سي سي صرفه جويي در مصرف سوخت در حمل و

نقل ريلي صورت ميگيرد.

 • براساس اطلعات ترازنامه انرژي کشور سالنه حدود ٤٥ميليارد ليتر گازوئيل در کشور مصرف ميشود که سهم

حمل و نقل جاده اي از آن ٥٨درصد است. براين اساس برآورد ميشود يارانه اختصاصي دولرت بره ايرن بخرش

حدود ٤٥هزار ميليارد تومان است. )٢(

١( گزارش اميدنامه و ارزشگذاري شرکت در سايت فرابورس

٢( ترازنامه انرژي منتشره توسط شرکت ملي پاليش و پخش فرآوردههاي نفتي

سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • با توجه به قيمت پايين گازوئيل نسبت به بهاي تمام شده آن و نرخ ارز، سرمايه گرذاري جديد

در بخش حمل و نقل ريلي با چالش جدي روبرو است .

 • دولت براي تشويق سرمايه گذاري در اين بخش دو مشوق برراي سررمايه گذاران در نررر گرفتره

است: )(

اول معافيت واگنهاي جديد از پرداخت حق دسترسي به شبکه ريلي کشور

دوم ارائه يارانه تشويقي معادل بخشي از صرفه جويي صورت گرفته شده بره واسطه حمل

ريلي در مقايسه با حمل جادهاي

سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • در مورد يارانه اول، حدود ٨٠درصد از بهاي تمام شده ارائه خدمات شررکت مربوط به هزينه

دسترسي به شبکه ريلي و لکوموتيو است. اگر تن کيلومتر پيموده شده توسط هر واگرن را بره

طور متوسط ١ميليون در سال در نظر بگيريم )با توجه به در خدمت برودن ١٠٠واگرن جديد

شرکت( برآورد ميشود شرکت سالنه حدود ١٠ميليارد تومان هزينه کمتري پرداخنت

کند.

 • درصورتي که ٢٠٠واگن ديگر نيز به خدمت گرفته شوند. يارانه برآوردي سالنه بره ٣٠ميليارد

تومان خواهد رسيد.

 • بديهي است در صورت افزايش هزينه حق دسترسي به شبکه ريلي و لکوموتيرو اعداد محاسبه

شده افزايش خواهند يافت .

سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل ريلي

 

 • در مورد يارانه دوم، فرمول آن به صورت زير محاسربه مري شرود: )براسراس اطلاعات منتشره

شرکت در ١٥تير ٩٨سوال شماره ٨( )

 • به نظر ميرسد ٤٢٠٠٠ريال با آزاد سازي قيمت گازوئيل به نرخ نيما تغيير کند.
 • با توجه به متوسط تن کيلومتر حمل شده برآورد ميشود اين يارانه )با نرخ فعلي( براي هر ١٠٠واگن دريافتي

حدود ٦ميليارد تومان باشد.

بازدهي شش ماهه

 

 • در نمودارصفحه بعد بازدهي شش ماهه شرکتهاي ريلي حمل بار با هم مقايسه شده است. )(
 • حپارسا با تنها ٥٠درصد بازدهي از گروه خود بسيار عقب است.
 • به نظر ميرسد با تصويب افزايش ٢٠.٢درصدي نرخ حمل محصولت بتوانرد در مدت کوتاهي

اين عقب ماندگي بزرگ را جبران کند.

برنامه هاي آتي 

 • خريد لکوموتيو: در حال حاضر گلوگاه صنعت ريلي ايران بخش لکوموتيو اسرت. برا ترامين لکوموتيوهاي مورد نياز

شرکت بيکاري ناوگان ريلي شرکت به حداقل ممکن خواهد رسيد.

 • خريد ٢٠٠واگ مخزن دار جديد: سرمايهگذاري در اين حوزه باعث توسعه بازار شرکت و کاهش هزينه ها خواهد

شد.

 • ورود به بازار حمل قير: ايران يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان قير در جهان اسرت. ٥ميليرون ترن

توليد قير کشور در حال حاضر صرفا با حمل و نقل جاده اي جابجا ميشود. با تغييرات کوچک صورت گرفته درواگنها

شرکت توانايي جابجايي قير به مقاصد مختلف را خواهد داشت .

 • ورود به بازار حمل مواد پتروشيمي :مجموع توليدات پتروشيمي کشور چيزي در حدود ٣٥ميليون تن است که

٧ميليون تن قابليت حمل به صورت زميني را دارد. با توجه به سياست گذاري قانون برنامه ششم توسعه مبني برر هردف

گذاري سهم ٣٠درصد حمل و نقل ريلي از کل حمل بار درکشور بازاري برا اندازه برازاي حردودا ٢ميليون تني براي

شرکت ايجاد خواهد شد.

قابل توجه است که با تنوع بخشي به مشتريان شرکت صنفه و صنف سهامداران در راستاي اخنا افزايش

نرخهاي منصفانه رعايت خواهد شد.

( آخرين گزارش هيات مديره منتشر شده در سامانه کدال

سناريو بدبينانه

 

 • در اين سناريو فرض شده هيچ واگن جديد اضافه نشود و تنها افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود.

سناريو محتمل

 

 • در اين سناريو فرض شده ١٠٠واگن جديد اضافه شود و افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود.

سناريو خوشبينانه

 

 • در اين سناريو فرض شده ١٠٠واگن جديد اضافه شود و افزايش نرخ ٢٠درصد اعمال شود و آزادسازي قيمت

گازوئيل در سال ٩٩اتفاق بيافتد.

 

بيانيه عدم مسئوليت

 

 • اطلاعات و مفروضات اين گزارش براساس اطلاعات در دسترس فعلي بررآورد شرده انرد. ممکن است درآينده

مفروضات تغيير کنند. تحليلگر مسئوليتي بابت به روزرساني اين گزارش و انتشار آن ندارد.

 • اين گزارش شامل هيچگونه توصيهاي مبني بر خريد يا فروش سهام نميباشد. لزم است افراد براسراس شرط

ريسکپذيري و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصميمات سرمايه گذاري کنند.

 • نويسنده هرگونه مسئوليتي بابت خريد و فروش ساير افراد براساس اين گزارش را از خود سلب ميکند.

با آرزوي موفقيت

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *