الگوهای کلاسیک (ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده و انواع آن

هنگامی که سهمی در روند خود حرکت می کند گاهی در میانه راه به استراحت نیاز دارد و به اصطلاح برای ادامه روند خود نفس می گیرد. این استراحت در بیشتر موارد در قالب الگوهایی انجام میگیرد که با شناسایی این الگوها می توانیم از ادامه روند قبلی مطمئن تر شویم.
انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
۱ـ مثلث
۲ـ پرچم
۳ـ مستطیل
۴ـ کنج
۵ـ سر و شانه ادامه دهنده

۱_مثلث ها

الگوی ادامه دهنده مثلث بر ۴ نوع است: مثلث افزایشی، کاهشی، متقارن و پهن شونده

الف) الگوی مثلث افزایشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺻﻌﻮدﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ دره ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دو مثلث افزایشی در پارسان که هر دفعه باعث ادامه روند صعودی آن شده است.

مثلث افزایشی و ادامه روند صعودی در خکمک

مثلث افزایشی در لبوتان
تثبیت قیمت روی ضلع بالایی مثلث سیگنال خرید مطمئنی صادر خواهد کرد.

ب) الگوی مثلث کاهشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻧﺰول ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مثلث کاهشی در فولاد

مثلث کاهشی در کفرا

پ )  الگوی مثلث متقارن (symmetrical Triangle)

ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺮﮐﺎت ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﻘﺎرن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه دروﻧﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﯿﺶ روي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

د) الگوی مثلث پهن شونده(Expanding Triangle)

این الگو نسبت به الگوهای مثلث دیگر کمتر اتفاق می افتد.

مثلث پهن شونده در روند نزولی

 

۲_پرچم ها

ﭘﺮﭼﻢ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮي روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪة ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺟﻬﺖ و ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورة ﺛﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﯿﺐ دار ﺻﻌﻮدي و ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ ﺛﺒﺎت ﯾﺎ در خلاف جهت شیب روند اصلی است وﯾﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازي ﻫﺴﺘﻨند (ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞهستند که باعث می شوند الگو شبیه یک ﭘﺮﭼﻢ شود. روﻧﺪ اﺻﻠﯽ، میله پرچم است.هنگامی که قیمت با شکست ثبات، دوﺑﺎره وارد روﻧﺪ ﺷﻮد ، ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ از اﻣﺘﺪاد اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺪوده اي از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻢ و ﺧﻼف ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط اﻟﮕﻮ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺘﺪاي روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺶ روي دارد.

دو نوع الگوی پرچم داریم: پرچم سه گوش(Pennant) و پرچم چهارگوش (Flag)

پرچم ها از نوع الگوهای ادامه دهنده هستند و در صورت تشکیل روند قبلی خود را شارپتر ادامه می دهند.

الف)پرچم سه گوش

اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﻮازي ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺐ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺘﻤﺎ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دو ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ، ﻫﺪف اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﺳﻮد دوم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ روي ﮐﻨﺪ.

ب) الگوی پرچم چهارگوش

۳_الگوی مستطیل

این الگو از الگوهای ادامه دهنده می باشد اما اگر در جهت روند قبلی ضلع مستطیل را بشکند. بطور کلی ترید در داخل یک مستطیل توصیه نمی شود چون ریسک بالایی دارد و هر لحظه ممکن است یکی از اضلاع آن شکسته شود. بعنوان مثال در شکل زیر اگر سقف مستطیل شکسته شود سهم به روند صعودی قبلی خود ادامه می دهد اما اگر کف مستطیل شکسته شود آنگاه با یک الگوی سقف ۲یا۳ قلو طرف هستیم که از نوع الگوهای بازگشتی است.

۴_الگوی کنج

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *