الگوهای کلاسیک (ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده و انواع آن

هنگامی که سهمی در روند خود حرکت می کند گاهی در میانه راه به استراحت نیاز دارد و به اصطلاح برای ادامه روند خود نفس می گیرد. این استراحت در بیشتر موارد در قالب الگوهایی انجام میگیرد که با شناسایی این الگوها می توانیم از ادامه روند قبلی مطمئن تر شویم.
انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
۱ـ مثلث
۲ـ پرچم
۳ـ مستطیل
۴ـ کنج
۵ـ سر و شانه ادامه دهنده

۱_مثلث ها

الگوی ادامه دهنده مثلث بر ۴ نوع است: مثلث افزایشی، کاهشی، متقارن و پهن شونده

الف) الگوی مثلث افزایشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺻﻌﻮدﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ دره ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دو مثلث افزایشی در پارسان که هر دفعه باعث ادامه روند صعودی آن شده است.

مثلث افزایشی و ادامه روند صعودی در خکمک

مثلث افزایشی در لبوتان
تثبیت قیمت روی ضلع بالایی مثلث سیگنال خرید مطمئنی صادر خواهد کرد.

ب) الگوی مثلث کاهشی

اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻧﺰول ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده اي از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮي ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مثلث کاهشی در فولاد

مثلث کاهشی در کفرا

پ )  الگوی مثلث متقارن (symmetrical Triangle)

ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺮﮐﺎت ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﻘﺎرن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه دروﻧﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﯿﺶ روي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

د) الگوی مثلث پهن شونده(Expanding Triangle)

این الگو نسبت به الگوهای مثلث دیگر کمتر اتفاق می افتد.

مثلث پهن شونده در روند نزولی

 

۲_پرچم ها

ﭘﺮﭼﻢ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮي روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪة ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺟﻬﺖ و ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورة ﺛﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﯿﺐ دار ﺻﻌﻮدي و ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ ﺛﺒﺎت ﯾﺎ در خلاف جهت شیب روند اصلی است وﯾﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازي ﻫﺴﺘﻨند (ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞهستند که باعث می شوند الگو شبیه یک ﭘﺮﭼﻢ شود. روﻧﺪ اﺻﻠﯽ، میله پرچم است.هنگامی که قیمت با شکست ثبات، دوﺑﺎره وارد روﻧﺪ ﺷﻮد ، ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ از اﻣﺘﺪاد اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺪوده اي از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻢ و ﺧﻼف ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط اﻟﮕﻮ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺘﺪاي روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺶ روي دارد.

دو نوع الگوی پرچم داریم: پرچم سه گوش(Pennant) و پرچم چهارگوش (Flag)

پرچم ها از نوع الگوهای ادامه دهنده هستند و در صورت تشکیل روند قبلی خود را شارپتر ادامه می دهند.

الف)پرچم سه گوش

اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮﭼﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﻮازي ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺐ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺘﻤﺎ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دو ﻫﺪف ﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ، ﻫﺪف اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﺳﻮد دوم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ روي ﮐﻨﺪ.

ب) الگوی پرچم چهارگوش

۳_الگوی مستطیل

این الگو از الگوهای ادامه دهنده می باشد اما اگر در جهت روند قبلی ضلع مستطیل را بشکند. بطور کلی ترید در داخل یک مستطیل توصیه نمی شود چون ریسک بالایی دارد و هر لحظه ممکن است یکی از اضلاع آن شکسته شود. بعنوان مثال در شکل زیر اگر سقف مستطیل شکسته شود سهم به روند صعودی قبلی خود ادامه می دهد اما اگر کف مستطیل شکسته شود آنگاه با یک الگوی سقف ۲یا۳ قلو طرف هستیم که از نوع الگوهای بازگشتی است.

۴_الگوی کنج

 

 

ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای سقوط کرده به اوکراین

© رویترز جعبه های سیاه هواپیمای اکراین در ایران کشف شد توسط بابک دهقانپیزه دوبی (رویترز) – ایران روز شنبه در حال ارسال جعبه های سیاه از هواپیمای مسافربری اوکراینی بود که ارتش ایران در این ماه شلیک کرد ، حادثه ای که باعث ناآرامی در خانه شد و افزود. برای فشار بر تهران از خارج. خبرگزاری تسنیم ایران همچنین گزارش داد مقامات آمریكایی برای كارشناسان فرانسه ، كانادا و آمریكا آماده شده اند تا اطلاعات مربوط به ضبط كننده داده ها و ضبط صوت هواپیمای خطوط هوایی بین المللی اوکراین را كه در تاریخ ۸ ژانویه سقوط كرده بررسی كند. جعبه ها به اوکراین ارسال می شوند. این فاجعه هواپیما ، که در آن همه ۱۷۶ فروند در آن کشته شدند ، بر فشارهای بین المللی بر ایران افزود ، زیرا درگیری طولانی با ایالات متحده بر سر برنامه هسته ای خود است که به طور خلاصه در ماه جاری درگیر درگیری آزاد است. این هواپیما در زمانی که ایران در معرض خطر برای حمله ایالات متحده قرار داشت ، به اشتباه خاموش شد. اما ارتش روزها طول كشید تا اعتراف كنند كه آن را فرو ریختند ، تأخیری كه باعث اعتراض شد. حسن رضایی فر ، مدیر مسئول تحقیقات حوادث سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت: هدف از این کار خواندن اطلاعات مربوط به ضبط کنندگان "با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه ، کانادا و آمریکا" بوده است. وی گفت: "اگر این تلاش ناموفق باشد ، جعبه سیاه به فرانسه ارسال می شود." وی با توجه به تسنیم ، با بیان اینکه جعبه های سیاه به درخواست کارشناسان اوکراینی در تهران به کیف ارسال می شود ، گفت: اگر این تلاش ناموفق باشد ، این جعبه سیاه به فرانسه ارسال می شود. . بوئینگ ساخته شده در ایالات متحده (NYSE: BA) 737-800 از تهران به پایتخت اوکراین منتهی شد. بیشتر افراد حاضر در هواپیما ایرانی یا تابعیتی دوگانه بودند. کانادا دارای ۵۷ شهروند در هواپیما بود. نخست وزیر کانادا ، جاستین ترودو ، که برای تحقیقات کامل در مورد سقوط هواپیما تحت فشار قرار دارد ، گفت جمعه ایران باید جعبه های سیاه را به فرانسه بفرستد. وی برای یک کنفرانس خبری گفت ، فرانسه یکی از معدود کشورهایی بود که توانایی خواندن ضبط داده های پرواز و کابین خلبان را از این جت داشت ، و افزود که آنها به شدت آسیب دیده اند. وزارت امور خارجه کانادا و دفتر نخست وزیر هیچ اظهارنظر فوری در مورد اقدام ارسال صندوق های سیاه به اوکراین نداشتند. وزارت امور خارجه فرانسه هیچ اظهار نظر فوری نداشت و سخنگوی آژانس حوادث هوایی فرانسه ، BEA ، گفت که منتظر درخواست رسمی برای کمک است. سخنگوی هیئت ایمنی حمل و نقل ملی ایالات متحده نیز گفت که هیچ نظری ندارد. اوکراین پیشتر گفته بود که انتظار دارد ایران جعبه های سیاه را به اوکراین تحویل دهد. وزیر امور خارجه همچنین انتظار دارد نمایندگان ایران هفته آینده به کیف سفر کنند. کانادا در کنار اوکراین ، سوئد ، افغانستان و انگلیس که شهروندانی نیز در این پرواز داشتند ، خواستار تحقیقات کامل و جبران خسارت برای خانواده ها شدند. این هواپیما در ساعات پر تنش پس از پرتاب ایران موشکی به اهداف آمریکا در عراق در پاسخ به کشته شدن یک فرمانده ایرانی در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین به ۳ ژانویه در بغداد سقوط کرد. وزارت امور خارجه ایران از افراد درگیر در این سانحه خواست تا از "بهانه ای برای حرکات سیاسی" خودداری کنند. خطاب به بحران ، آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه به نمازگزاران شعار "مرگ بر آمریکا" گفت که این فاجعه "یک فاجعه تلخ است که از درون قلب ما سوزانده شده است". اما وی گفت: "برخی سعی كردند از آن به عنوان بهانه ای برای تحت الشعاع قرار دادن شهادت فرمانده بزرگ ما استفاده كنند" قاسم سلیمانی ، قدرتمندترین ژنرال ایران كه در حمله آمریكا كشته شد. درگذشت سلیمانی که به عنوان یک قهرمان ملی در خانه به تصویر کشیده شده است اما به عنوان یک دشمن خطرناک در غرب قلمداد می شود ، مراسم عزاداری عظیم را در ایران برانگیخت. پس از فاجعه هواپیما ، این اعتراضات خیابانی علیه سیستم روحانی انجامید. از سال ۲۰۱۸ تنش بین تهران و واشنگتن بیشتر شده است ، هنگامی که ایالات متحده از پیمان هسته ای ایران با قدرت های جهانی خارج شد و مجدد تحریم ها را بازگرداند ، و در اعتصاب های نظامی تیتراژ این ماه فوران کرد.

فیس بوک پس از ترجمه مبتذل از نام رهبر چین عذرخواهی می کند

© رویترز مشاوره ایالتی میانمار ، آونگ سان سو کی با رئیس جمهور چین ، شی جینپینگ ، در کاخ ریاست جمهوری در نایپیتاو دست تکان داد (توجه: داستان حاوی زبان گرافیکی است) توسط پوپی مک پرسون یانگون (رویترز) – فیس بوک وارز (O: FB) روز شنبه اعلام کردند که مشغول کار دریابید که چگونه نام رهبر چین شی جینپینگ در پست های روی سکوی خود هنگام ترجمه به انگلیسی از برمه ، به عنوان "آقای شیتول" ظاهر شد ، عذرخواهی کرد برای هرگونه تخلف ایجاد شده و گفتن مشکل برطرف شده است. این خطا در روز دوم سفر رئیس جمهور به کشور جنوب شرقی آسیا آشکار شد ، جایی که شی و مشاور دولت ایالتی آنگ سان سو کی ده ها توافق نامه را برای پوشش برنامه های گسترده زیرساختی تحت حمایت پکن امضا کردند. بیانیه ای درباره بازدید منتشر شده در صفحه رسمی فیس بوک سو کی با اشاره به "آقای Shithole" هنگام ترجمه به انگلیسی منتشر شد ، در حالی که یک عنوان در نشریه محلی خبر "ایرراادی" به عنوان "شام افتخار می کند رئیس جمهور shithole". معلوم نبود چه مدت این مسئله به طول انجامیده است اما عملکرد ترجمه گوگل همان خطا را نشان نمی دهد. فیس بوک در بیانیه ای گفت: "ما یک مسئله در مورد ترجمه های برمه به انگلیسی به فیس بوک را حل کرده ایم و در تلاش هستیم تا علت آن را شناسایی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگر این اتفاق نمی افتد." "این موضوع بازتاب روش کار محصولات ما نیست و ما صمیمانه عذرخواهی می کنیم از تخلفاتی که انجام داده است." به گزارش رویترز هفته گذشته ، چین بزرگترین کشور فیس بوک برای درآمد پس از ایالات متحده است و شرکت فناوری در حال ایجاد یک تیم مهندسی جدید است که به طور خاص روی تجارت تبلیغاتی پرسود در آنجا تمرکز کند. سخنگوی این شرکت فن آوری در بیانیه ای گفت: "ما از مسئله مربوط به ترجمه های برمه به انگلیسی به فیس بوک آگاه هستیم و در حال انجام هر کاری ممکن هستیم تا این کار را در اسرع وقت برطرف کنیم." وی ادامه داد: "این موضوع بازتاب روش کار محصولات ما نیست و ما صمیمانه عذرخواهی می کنیم از جرمی که به وجود آمده است." در سال ۲۰۱۸ پس از آنكه گزارش رویترز نشان داد كه این ابزار نتایج عجیب و غریب ایجاد كرده است ، این كاركرد را به طور موقت از بین برد. یک تحقیق اثبات کرد که چگونه این شرکت در تلاش های خود برای مبارزه با پست های زجاجیه به زبان برمه در مورد مسلمانان روهینگیای میانمار ، که حدود ۷۳۰،۰۰۰ از آنها در سال ۲۰۱۷ از حمله نظامی فرار کرده اند ، اظهار داشت که سازمان ملل با "قصد نسل کشی" انجام شده است. این همچنین نشان می دهد که ویژگی ترجمه با نقص همراه است ، با استناد به پست ضد روهینگیا که از کشتار مسلمانان دفاع می کرد و به انگلیسی ترجمه می شد به عنوان "من نباید در میانمار رنگین کمان داشته باشم".

ترامپ در مورد آخرین لحظات قبل از مرگ سلیمانی توضیح چشمگیر می دهد: سی ان ان

(لطفاً در پاراگراف آخر به زبان مبتذل توجه داشته باشید) PALM BEACH ، فلان (رویترز) – دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا دقایقی از دقیقه به حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریكایی كه قاسم سلیمانی فرمانده نظامی ایران را در سخنان خود برای جمع آوری صندوق جمهوریخواهان كشته ، داد. شام روز جمعه شب ، طبق شنیده های صوتی به دست CNN. ترامپ با شکوفایی نمایشی معمولی خود ، صحنه را بازگو کرد و در هنگام کشته شدن سلیمانی ، اعتصابات از اتاق اوضاع کاخ سفید را کنترل کرد. رئیس جمهور در یک سالن اجتماعات در کلوپ خود در مار-لا-لاگو در پالم بیچ ، فلوریدا ، در یک رویداد جمهوریخواهانه که ۱۰ میلیون دلار برای انتخاب مجدد انتخابات ترامپ در سال ۲۰۲۰ و برای کمیته ملی جمهوریخواه جمع آوری کرده بود ، صحبت کرد. گزارشگران برای این رویداد مجاز نبودند. سی ان ان اظهار داشت که ضبط صوتی اظهارات ترامپ را بدست آورده است. کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. قتل ۳ ژانویه سلیمانی در فرودگاه بغداد باعث شد تا ایران چند روز بعد با حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق تلافی کند و تقریباً باعث جنگ گسترده ای بین دو کشور شد. ترامپ گفت: "آنها با هم آقا هستند." "آقا ، آنها دو دقیقه و ۱۱ ثانیه دارند. هیچ احساسی ندارید." دو دقیقه و ۱۱ ثانیه برای زندگی ، آقا. آنها در ماشین هستند ، آنها در یک وسیله نقلیه زره پوش هستند. آقا ، آنها تقریباً یک دقیقه برای زندگی دارند. آقا. سی ثانیه. ده ، ۹ ، ۸ … "" "او گفت:" سپس همه ناگهان ، رونق. "" آنها رفته اند ، آقا. قطع شد. "" "گفتم ، این مرد کجاست؟" ترامپ ادامه داد. "این آخرین باری بود که از او شنیدم." این دقیق ترین حسابی بود که ترامپ در مورد حمله هواپیماهای بدون سرنشین ارائه داده است ، انتقاداتی را از سوی برخی از قانونگذاران آمریکایی جلب کرده است زیرا نه رئیس جمهور و نه مشاوران وی اطلاعات عمومی را برای تهیه پشتیبان از اظهارات خود ارائه نداده اند که سلیمانی تهدید "قریب الوقوع" را برای آمریکایی ها ارائه داده است. منطقه. سی ان ان گفت در صداوسیما ، ترامپ تکرار نکرده است که سلیمانی یک تهدید قریب الوقوع است. ترامپ گفت سلیمانی قبل از این اعتصاب "در حال گفتن چیزهای بد درباره کشور ما" بود که منجر به تصمیم وی برای مجاز بودن قتل وی شد. "ما چقدر از این فریب ها باید گوش کنیم؟" ترامپ در صوتی سؤال کرد. "چقدر می خواهیم گوش کنیم؟"

حمایت ومقاومت

حمایت

حمایت ها نقاطی هستند که سهم نسبت به آن واکنش نشان داده و شاهد توقف ریزش و شروع صعود خواهیم بود.

مقاومت

نقاطی هستند که سهم توانایی رشد بیشتر از آن را نداشته و شاهد ریزش از آن نقطه خواهیم بود.

بنابراین معامله عاقلانه به گونه ای است که خریدها در سطوح حمایتی و انتهای ریزش ها صورت گیرد و فروش ها در سطوح مقاومتی جایی که احتمال صعودِ بیشتر کمرنگ می شود انجام گیرد.
لازم به توضیح است هنگامی که مقاومتی رو به بالا شکسته می شود و روی آن تثبیت می شود پتانسیل سهم برای رشد، بیشتر می شود و سطح مقاومتی هم اکنون نقش حمایتی برای سهم ایفا می کند.
برعکس هنگامی که حمایتی رو به پایین می شکند سهم مستعد ریزش بیشتر است و اصطلاحاً سطح حمایتی به مقاومت جدید تبدیل می شود. دلیل این تبدیل ها، تغییر سهامداران است چون اکثر ترکیب سهامداران در همین سطوح تغییر می کند.

 

 

ﭼﻨﺪ ﻧکﺘﻪ :

۱٫ ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ﺁن ﺳﻄﺢ ﻣﻮردحمایت یا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺭار ﻣﯽ ﮔﻴﺭد ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و هر ﭼﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺭ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺁن ﺳﻄﺢ هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺭ اﺳﺖ .

۲٫حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﻄﻮح حمﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، درصورتی شکستن یک سطح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ حمﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ حجم ﺑﺎﻻ ﺑﺸکﻨﺪ .

۳٫ وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ  می ﺷکند ﺑﻪ اندازه ٣%(حداقل)  ﺑﺎﯾﺪ در ﺁن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺭان ﻣﯽ ﺷﻮد  ۲ روز ﮐﺎرﯼ وﮔﺭﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ندارد.

"دستهای ضعیف خارج هستند" – معامله گر کسی که با قیمت ۲۰K $ Bitcoin Top Calls Bottom تماس گرفته است

پیتر برانت ، معامله گر کهنه کار می گوید سرمایه گذاران بیت کوین (BTC) که منتظر کاهش قیمت حتی ۶،۰۰۰ دلار هستند ، فرصت خود را از دست نداده اند. در گفتگوی بازار با Cointelegraph در تاریخ ۱۷ ژانویه ، ستارart بازار ۴۰ ساله گفت که برخلاف آنچه برخی اعتقاد دارند ، BTC / USD قبلاً در کف آن قرار گرفته است. ادامه مطلب در مورد سکه تلگراف

"دستهای ضعیف خارج هستند" – معامله گر کسی که با قیمت ۲۰K $ Bitcoin Top Calls Bottom تماس گرفته است

پیتر برانت ، معامله گر کهنه کار می گوید سرمایه گذاران بیت کوین (BTC) که منتظر کاهش قیمت حتی ۶،۰۰۰ دلار هستند ، فرصت خود را از دست نداده اند. در گفتگوی بازار با Cointelegraph در تاریخ ۱۷ ژانویه ، ستارart بازار ۴۰ ساله گفت که برخلاف آنچه برخی اعتقاد دارند ، BTC / USD قبلاً در کف آن قرار گرفته است. ادامه مطلب در مورد سکه تلگراف

دیوان عالی ایالات متحده اختلاف نظر در مورد کالج انتخاباتی ریاست جمهوری را حل می کند

© رویترز FILE PHOTO: رای دهنده ها هنگام رأی دادن در انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در یک محل رای گیری در وست مینستر ، کلرادو ، آندرو چانگ وشینگتون (رویترز) – با نزدیک شدن به مسابقه ۲۰۲۰ ، رای دادگاه عالی در روز جمعه موافقت کرد که دعوای مربوط به جلسه را بشنود. سیستم پیچیده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با تمرکز بر اینکه آیا انتخاب کنندگان کالج انتخابی آزاد هستند وعده های خود را برای حمایت از نامزد انتخاباتی که در انتخابات رای گیری رای خود را به دست می آورد ، نقض کنند. دادگاه عالی تجدید نظر در دو مورد – از ایالت واشنگتن و کلرادو – درگیر انتخاباتی خواهد شد که تصمیم به رای گیری در انتخابات کالج برای شخصی غیر از دموکرات هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ گرفتند ، حتی اگر او در ایالت های خود رأی مردمی را کسب کند. دادگستری ها تعیین می کنند که آیا این انتخاب کنندگان به اصطلاح بی ایمان اختیار دارند که رای دانشکده انتخاباتی را آنگونه که می دانند رای دهند یا اینکه ایالت ها می توانند محدودیت هایی را از جمله مجازات ها اعمال کنند ، تعیین کنند. انتظار می رود این پرونده در ماه آوریل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا پایان ماه ژوئن تصمیم گیری شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در تاریخ ۳ نوامبر به دنبال انتخاب مجدد است ، با این کار دموکرات ها به دنبال نامزدی حزب خود برای به چالش کشیدن وی هستند. دولت او در هر دو مورد طرفی نگرفت. لارنس لزیگ ، وكیل انتخاب كنندگان بی ایمان كه در واشنگتن و كلرادو مجازات شده اند ، گفت: "ما خوشحالیم كه دیوان عالی كشور اهمیت ویژه ای در تعیین وضوح قوانین انتخاب كنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات آینده و همه انتخابات آینده به رسمیت شناخته است." وزیر امور خارجه کلرادو ، جنا گریسولد ، دموکرات ، گفت که امیدوار است که دادگستری به ایالات متحده اجازه دهد قوانین خود را اجرا کنند. گریسولد گفت: "انتخاب كنندگان غیر منتخب و غیرقابل ارزیابی ریاست جمهوری نباید اجازه دهند كه انتخابات ریاست جمهوری را بدون توجه به انتخاب رای دهندگان و قانون ایالتی تصمیم بگیرند." این اختلاف شامل سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است كه در قانون اساسی آمریكا تصریح شده است و در آن برنده نه با جمع آوری اکثریت آراء مردمی ملی بلکه با تأمین اکثریت آراء انتخاباتی که به ۵۰ ایالت ایالات متحده و منطقه اختصاص یافته است. کلمبیا افرادی که به عنوان منتخبان کالج انتخابی خدمت می کنند – به طور معمول وفادار حزب – این آرای را به صندوق می اندازند. همه ایالت ها ، به استثنای ماین و نبراسکا ، دارای سیستم برنده ای هستند که همه منتخبان را به کاندیدای ریاست جمهوری منتقل می کند که آرای عمومی ایالت را برنده می شود. تعداد انتخاب کنندگان در هر ایالت براساس اندازه جمعیت ، تعداد دو سناتور آمریکایی و تعداد اعضای آن در مجلس نمایندگان است. ولسوالی کلمبیا ، که یک کشور نیست ، به سه انتخاب کننده اختصاص یافته است. معمولاً کالج انتخاباتی پس از انتخابات سال ۲۰۱۶ ، هنگامی که ۱۰ نفر از رای دهندگان برای کسی غیر از نامزد حزب خود رأی دادند ، اهمیت بیشتری پیدا کردند. این تعداد غیر منتظره ای از انتخاب کنندگان بی ایمان بود و می توانست نتیجه را در پنج مورد از ۵۸ انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریكا تغییر دهد ، براساس مقالات قانونی در یكی از تجدیدنظرهای مطرح شده در دیوان عالی. از دست دادن رای گیری محبوب ترامپ با وجود از دست دادن آراء مردمی در سطح ملی با حدود ۳ میلیون رای ، هیلاری کلینتون رقیب دموکرات را با حاشیه ۳۰۴ تا ۲۲۷ آراء دانشکده انتخاباتی شکست داد. انتخاب کنندگان بی ایمان می توانند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را با حاشیه های باریک تر کالج انتخابی تغییر دهند. در صورت پیروزی در این آراء ، رأی دهندگان متعهد خواهند شد كه به نامزد حزب خود رأی دهند. در مورد این پرونده ها قوانینی وجود دارد که انتخاب کنندگان وعده ها را دنبال کنند. در حالیکه ۳۲ ایالت و ولسوالی کلمبیا چنین قوانینی را دارند ، تعداد انگشت شماری با حذف و جایگزین کردن انتخاب کنندگان بی ایمان یا در برخی موارد مجازات جریمه ، آنها را اجرا می کنند. شاکیان این تحریم ها را به چالش کشیدند و گفتند که طبق ماده ۲ قانون اساسی و همچنین اصلاحیه دوازدهم آن ، که روند برگزاری کالج انتخابی را بیان می کند ، از حقوق خود محروم شدند. در کلرادو ، یک انتخاب کننده به نام میشل باکا ، جایگزین شد و وقتی که به دنبال رای دادن به جان کاسیچ ، جمهوریخواه ، فرماندار پیشین اوهایو ، رای خود را لغو کرد. یک قاضی فدرال چالش بوکا را رد کرد ، اما دادگاه تجدیدنظر در ۱۰ دادگاه مدار ایالات متحده مستقر در دنور سال گذشته این دادخواست را تجدید نظر کرد و نتیجه گرفت که حقوق مشروطه باکا نقض شده است. پرونده ایالت واشنگتن پس از رای گیری سه انتخاب کننده بی ایمان ، به جای کلینتون ، به وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده ، کالین پاول ، جمهوری خواه معتدل ، رأی داد. هر یک به دلیل دفاعیات خود ، ۱۰۰۰ دلار جریمه شدند ، که آنها اولین مجازات چنین مجازاتی را در تاریخ ایالات متحده نامیدند. دیوان عالی واشنگتن در سال ۲۰۱۹ جریمه ها را تأیید کرد.

قدرت های رقیب یمن بر سر اسکناس ها می جنگند

© رویترز کارمندان بسته های اسکناس های تازه صادر شده یمنی ریال را در بانک مرکزی یمن در صنعا SANAA / ADEN (رویترز) شمارش می کنند – طرف های متخاصم یمن روز شنبه جبهه جدیدی را در درگیری پنج ساله خود باز کردند – نبردی با اسکناس های قدیمی و جدید که تهدید می کند. برای ایجاد دو اقتصاد در همان ایالت. از نیمه شب ، جنبش حوثی ها که پایتخت سانا را کنترل می کند ، استفاده و تملک اسکناس های جدید ریالی یمن را که توسط رقبا در دولت شناخته شده بین المللی مستقر در بندر جنوبی عدن صادر شده بود ، ممنوع اعلام کرد. حوثی های متفق ایران ، که می گویند مردم فقط باید از لوایح قدیمی استفاده کنند ، از این ممنوعیت به عنوان اقدامی در برابر تورم و آنچه که آنها از آن به عنوان چاپ پول شایع توسط دولت یاد می کنند ، دفاع کردند. دولت این ممنوعیت را یک عمل خرابکاری اقتصادی خوانده است. و جمعیت ، مثل همیشه ، در آتش سوزی گیر کرده اند. یمنی ها از هر دو طرف به رویترز گفتند که این ممنوعیت به طور موثری دو ارز را با مقادیر واگرایی ایجاد کرده است ، و به آشفتگی در کشوری که از قبل توسط دو قدرت اداره می شد ، افزود و به این آشفتگی افزود. در یک ماه تحریم تا کنون ، مردم مناطق تحت کنترل حوثی ها صف کشیده اند که سعی کنند اسکناس های جدید ریالی خود را برای قدیمی مبادله کنند و صورتحساب های کوبیده و پاره شده را به کالایی با ارزش و نسبتاً کمیاب تبدیل کنند. پیش از اعلام این ممنوعیت در اواسط ماه دسامبر ، این ریال حدود ۵۶۰ دلار در سراسر یمن ایستاده بود. این نرخ از آن زمان اندکی در مناطق تحت کنترل حوثی به حدود ۵۸۲ کاهش یافته است ، اما در جنوب عراق ۶۴۲ کاهش یافته است ، منطقه ای که اکنون با صورتحساب های جدید درآمده است. این قدرت نسبی ممکن است برای شمالی ها به نظر برسد ، اگر فقط بتوانند به اندازه کافی از یادداشت های قدیمی را در زمان خود نگه دارند تا در اقتصاد عمدتا مبتنی بر پول نقد نگهداری شوند. "ما به دنبال مبادله هستیم و آنها [یادداشت های جدید] را از ما نمی گیرند. یا می گویند آنها به سه ، چهار یا پنج روز زمان نیاز دارند." به زور این ۲۷ ساله گفت: "مورد جدید پذیرفته نشده است و پیرمرد فرسوده است ، آنها باید راه حل پیدا کنند." چند روز قبل از ورود این ممنوعیت ، حدود ۲۰ زن و مرد عصبانی از یکی از مبادلات رد شدند و گفتند که سهمیه خود را برای روز پر کرده است. خیلی ها به امید تعویض وجه خود ، سه روز به آنجا آمده بودند. تجارت شمال و جنوب بسیار گرانتر شده است زیرا معامله گران مجبورند دو نوع ریال را بخرند و بفروشند – که با توجه به وضعیت مقاله و اندازه ها و طرح های مختلف از آن جدا شده است. دو بانك مركزي بسياري از مردم صنعا به رويترز گفتند كه احساس كردند كه اين محدوديت براي مهار تورم لازم است. اما آنها در کوتاه مدت با مشکلاتی روبرو بودند. عبدالله بشیری ۲۸ ساله ، کارگر بخش خصوصی در صنعا گفت: "وقتی مردم دیدند که ارز جدید وارد بازار شده است ، آنها آن را نگه داشته اند زیرا نو و براق است. اما اکنون مشکلی است که آنها آن را دارند." در آن شهر ، مبادلات حقوقی ۱۰۰،۰۰۰ ریال یمنی (حدود ۱۷۲ دلار) در یادداشتهای جدید برای ارز الکترونیکی مبلغی را که می توان برای مواردی مانند اعتبار تلفن یا قبوض برق صرف کرد ، با هزینه ناچیز در حدود ۱٫۵۰ دلار مبادله می کنند. اما وقتی صحبت از کاغذهای واقعی می شود که می تواند در بازارهای مواد غذایی هزینه شود ، اوضاع به چالش کشیده می شود. ساکنان صنعا گفتند که مبادلات غیررسمی مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال یادداشتهای جدید را به ۹۰-۹۶،۰۰۰ ریال قدیمی قدیمی منتقل می کند. پس از حمله حوثی ها به پایتخت صنعا در سال ۲۰۱۴ و سرنگونی دولت رئیس جمهور عبد ربو منصور هادی ، بانک مرکزی یمن به دو شعبه تقسیم شد – یکی در صنعا ، تحت کنترل حوثی ها و یک شعبه شناخته شده بین المللی در عدن که به چاپگرهای پول دسترسی دارد. . مقامات عدن از تصمیم خود برای تسریع در چاپ پول جدید از سال ۲۰۱۷ دفاع کرده اند و می گویند این اقدام برای مقابله با یک بحران نقدی در ساختمان و پرداخت حقوق بخش دولتی است. یوسف سعید احمد ، مشاور فرماندار بانک مرکزی عدن ، در این هفته به رویترز گفت: "حوثی ها … هزینه اقتصادی را برای جامعه در نظر نگرفتند." وی گفت: "ما امیدواریم كه اقدامات انجام شده كوتاه مدت باشد. آنها نمی توانند از این طریق حفظ شوند زیرا اقتصاد یكی است ، به هم پیوسته است و كالاها از صنعا به عدن و بالعكس سرازیر می شوند. . سرکوب اسکناس های جدید بدان معناست که بسیاری از کارمندان بخش دولتی در مناطق حوثی دریافت حقوق از دولت عدن را متوقف کرده اند. از سرگیری این پرداخت حقوق و دستمزد در خطوط درگیری یک اقدام اساسی دو طرفه برای کاهش بحران بشردوستانه یمن بود. حوثی ها از ممنوعیت خود به عنوان راهی برای دفاع از ارزش ارز دفاع کرده اند. سامی السیاقی ، مسئول عملیات بانکی خارجی در بانک مرکزی صنعا ، گفت: "بانک مرکزی صنعا باید اقدامات لازم را برای خنثی کردن اقدامات خطرناک بانک مرکزی عدن از طریق سیاست های پولی خود انجام داد." سیااشی به رویترز گفت: "تحمیل مواضع پولی [عدن] به ما منجر به فروپاشی پول ملی در برابر ارز خارجی … با هر یک از انتشار جدید ، شما شاهد سقوط متناسب ریال در برابر ارزهای خارجی هستیم."

تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد که دوشنبه بهترین روز برای خرید بیت کوین است

در این هفته قیمت بیت کوین (BTC) در میان راه اندازی گزینه های CME Bitcoin و خرید Plaid توسط ویزا (NYSE: V) به سد ۹،۰۰۰ دلار رسید و به قیمت رکوردی برای دو ماه گذشته رسید. ۲۷٪ افزایش قیمت بیت کوین از ابتدای سال به همراه سناریوهای صعودی در آینده که توسط سرمایه گذاران تعیین شده است ممکن است دارندگان رمزنگاری جدیدی را به خود جلب کنند. اما از آنجا که BTC / USD 24/7 معامله می شود ، ممکن است سرمایه گذاران جدید تعجب کنند: آیا بین سرمایه گذاری در روز خاصی از هفته تفاوت وجود دارد؟ ادامه مطلب در مورد سکه تلگراف