تاریخ زمان باقی مانده کشور رویداد اهمیت مقدار قبلی مورد انتظار اعلام شده
Saturday, Feb 22, 2020
Feb 22, 21:00 11 ساعت و 16 دقیقه دفاع از میهن
دفاع از بانک های پدری به دلیل دفاع از روز میهن بسته خواهد شد.